Aktualno

Delo občinskega sveta: 17. redna seja
Občinski svet Občine Sodražica je včeraj imel 17. redno sejo. Dnevni red seje je vseboval 10 točk, med njimi rebalans proračuna za leto 2017, odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Občinski svet je izvedel tudi volitve predstavnika občine v volilno telo za volitve v državni svet, imenoval predstavnika občine v svet JZ ZD Ribnica ter obravnaval nekaj rednih točk s področja razpolaganja s stvarnim premoženjem.
S sprejetim rebalansom je občinski svet spremenil veljavni proračun, ki je bil sicer prvotno sprejet že konec leta 2015. Zaradi spremenjenih okoliščin, zlasti neizvedbe dveh večjih projektov, to je Agromelioracije Gora in GOŠO-ta, za katera žal ni bilo mogoče pridobiti sofinancerskih evropskih oziroma državni sredstev in se prestavljata v naslednje proračunsko obdobje, je župan predlagal za slab milijon nižji rebalans proračuna tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Na ostalih področjih prihodkovne strani so predstavljali večje spremembe skromna realizacija na odprodaji stvarnega premoženja, zlasti stavbnih zemljišč, po drugi strani pa opazno povečanje na odmeri komunalnega prispevka, kar predstavlja pozitiven signal glede okrevanja področja zasebnih naložb. Na prihodkovni strani so se povečali stroški dela pri vseh proračunskih porabnikih, najbolj opazno pri zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter socialnih ustanov, kar je posledica odpravljanja varčevalnih ukrepov vlade. Na ostalih področjih so z rebalansom predlagane prerazporeditve in uskladitve glede na dejansko realizacijo. Tako je sedaj proračun visok 3.196.730 evrov na odhodkovni strani ter 2.981.389 evrov na prihodkovni strani. Razlika med prihodkovno in odhodkovno stranjo se zapolnjujejo s prenesenimi sredstvi iz preteklih let in z zadolžitvijo, za katero je bil z rebalansom sprejet tudi ustrezen program.
Ker je Ustavno sodišče RS s sodbo št. U-I-313/13-86 z dne 21.3.2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, s čimer je poseglo tudi na področje NUSZ je moral Občinski svet obravnavati tudi predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sodražica. Vsebinskih sprememb členov in višine obstoječega nadomestila iz veljavnega odloka ne prinaša, razen nekaj sprememb in dopolnitev, ki pomenijo uskladitev odloka z veljavno zakonodajo ter obstoječo upravno sodno prakso. Odlok je bil sprejet v prvi obravnavi in bo sedaj dan v javno obravnavo.
Občinski svet je obravnaval tudi operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter pravilnik subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN in hišnih črpališč. Z dokumentoma občina na podlagi veljavne zakonodaje določa območja javne kanalizacije in območja individualnega urejanja odpadnih voda, kjer je predvideno tudi subvencioniranje s strani občine. Oba dokumenta bosta dana v javno obravnavo pred dokončnim sprejetjem na občinskem svetu.
Občinski svet je izvolil tudi t.i. elektorja pri volitvah v Državni svet RS, ki je podžupan Andrej Pogorelc, ter imenoval direktorico občinske uprave Darjo Vetrih kot predstavnico občine v svet JZ ZD Ribnica.
 
Sodražica, 19.10.2017

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v torek, 17. 10. 2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 5.10.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občini Sodražica in Ribnica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

POZIV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE SODRAŽICA V SVET JZ ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sodražica poziva k podaji predlogov za imenovanje predstavnika Občine Sodražica v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica. Občina Sodražica ima, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, v svetu zavoda enega predstavnika, ki bo imenovana za dobo 4 let. Po preteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana za člana sveta zavoda.
Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo, posredujte na naslov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, najkasneje do 10. 10. 2017 do 11. ure.

Obvestilo porabnikom pitne vode v Sodražici
Podjetje Hydrovod d.o.o. obvešča porabnike pitne vode na Zavodi, Slemenski ulici in v centru Sodražice, da jutri, 3. 10. 2017, od 8:30 do predvidoma 13. ure, ne bo dobave vode zaradi delne prevezave novozgrajenega cevovoda.  

Arhiv novic

Razpisi

19. 10. 2017 7:00
Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Rok: 24. 10. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

12. 10. 2017 0:00
Razpis za stalnega spremljevalca učenca/učenke s posebnimi potrebami

Rok: 17. 10. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto stalnega spremljevalca učenca/učenke s posebnimi potrebami. Več informacij je objavljenih v priponki. Rapis ... Preberi več >>

4. 9. 2017 10:00
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Rok: 30. 9. 2017 23:59

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov ... Preberi več >>

4. 8. 2017 10:00
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Rok: 22. 8. 2017 10:00

Občina Sodražica obvešča svoje občane, da je objavljen javni razpis za oddajo enega neprofitnega stanovanja z naslednjo površino: 66,04 m2. Stanovanje se nahaja na Cesti Notranjskega odreda 16, v Sodražici. Upravičenci za pridobitev nep ... Preberi več >>

3. 8. 2017 7:00
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017

Rok: 4. 9. 2017 11:00

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS št. 105/15, 12/17) objavlja JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017 Predmet javnega poziva Predmet javnega ... Preberi več >>

18. 7. 2017 7:00
Razpis za predmetnega učitelja matematike in tehnike

Rok: 21. 7. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto za predmetnega učitelja matematike in tehnike. Več informacij je objavljenih v priponki. Sporočilo o prostem delovnem mestu ... Preberi več >>

Arhiv razpisov