Aktualno

Obvestilo o spremembi prometnega režima
Občina Sodražica obvešča stanovalce naselja Sodražica o spremembi prometnega režima, da bo za čas asfaltiranja regionalne ceste skozi Sodražico, v torek, 21. in v sredo, 22. novembra 2017, med 6:30 in 18:30 uro, dostop do trga, občine, tehnične in živilske trgovine Kmetijske zadruge Ribnica po Podgorski cesti, mimo pekarne Ajdič, čez dvorišče kmetijske zadruge Ribnica.
Skica obvoza
Občina Sodražica prosi za razumevanje in potrpežljivost.
 

Praznik Občine Sodražica
Foto: Žiga LovšinObčina Sodražica praznuje svoj praznik na podlagi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica 30. oktobra, 'v spomin na dan, ko je cesarica Marija Terezija 'vasi' Sodražica dovolila oziroma odobrila pravico do tedenskega tržnega dneva', kot pravi določba 3. člena navedenega odloka. Po tradiciji občina Sodražica ta praznik obeleži s slavnostno sejo občinskega sveta, ki je pravzaprav občinske proslava, kjer se podelijo občinska priznanja in nagrade, program pa obogati zlasti glasbeni del.
Tako je bilo tudi letos, ko je bila v petek, 27. oktobra, zvečer, v športni dvorani v Sodražici, slavnostna prireditev. Glavni govornik je bil kot povsod navada ob tovrstnih dogodkih župan Blaž Milavec, ki je v značilno malo daljšem govoru poudaril pomen zavedanja se svojih korenin in izvora ter pripadnosti domu, domači občini, končno tudi domovini, orisal zgodovinsko ozadje občinskega praznika ter podal poročilo o najpomembnejših razvojnih projektih, ki se že izvajajo ali pa šele načrtujejo. Župan je svoj govor zaključil s čestitkami letošnjim nagrajencem in dobitnikom priznanj in z zahvalo občankam in občanom, ki razumejo in podpirajo delovanje občine ter njeno prizadevanje za razvoj in izboljšanje bivanjskega, ekonomskega in socialnega okolja. Zlasti pa da razumejo, da se vsem potrebam in željam občine ne more ugoditi, še posebej ne takoj ter, da tudi občina stori napake ali sprejme nepravilne odločitve.
Osrednji del prireditve je bila podelitev priznanj in nagrade. Priznanje župana sta prejela veteranska ekipa Balinarskega kluba Sodražica, v sestavi Jože Košmrlj, Stane Petrič, Janez Henigman in Franc Henigman, za osvojitev lovorike državnih prvakov ter Andraž Žlindra za osvojitev tretjega mesta na svetovnem prvenstvi v Ju-jitsu.
Priznanja Občine Sodražica so bila podeljena Slavki Arko, Štefki Joras in Meti Trhljen na predlog različnih skupin pobudnikov. Zlato plaketo je prejel ob 20. letnici delovanja Klub harmonikarjev Urška iz Zamostca. Letos je bilo podeljeno tudi najvišje priznanje - častni občan. Ta laskavi naziv je prejel Ivan Smisl za svoje dolgoletno družbeno udejstvovanje in delo.
Po uradnem delu proslave je sledil kulturno-glasbeni del, kjer se je domači publiki po nekaj letih odsotnosti predstavil odlični pevec, tenorist Aljaž Vesel iz Sodražice, ki je občinstvo do vrhunca razvnel skupaj s korepetitorko Kristino Jeke in Simfoničnim orkestrom Glasbene šole iz Ribnice, s prepevanjem domačih in tujih opernih slavospevov in priredb. Program so sicer obogatile tudi učenke Glasbene šole Ribnica, Hana Debeljak in Polona Mišič s citrami in Lana Matelič z violino.
Celotno prireditev je vodil in povezoval prav tako vse bolj uveljavljeni radijski voditelj, domačin Tadej Košmrlj.

Govor župana Občine Sodražica
Video celotne proslave 

Obvestilo Komunale Ribnica d.o.o.
Komunala Ribnica d.o.o. obvešča, da se bo zaradi praznika, 1. novembra 2017, odvoz embalaže v Občini Sodražica za vasi Preska in Sinovica vršil v četrtek, 2. novembra 2017 ter, da se bo v ponedeljek, 30.10.2017 na območju Sodražica 1 in Ribnica 1 pobirala embalaža in ne preostanek odpadkov, kot je prikazano na letnem koledarju, saj je prišlo pri tiskanju letnega koledarja do napake.
Hvala za razumevanje.
 

Javna obravnava
V skladu s sklepom 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica z dne 10. 02. 2016 javno objavljamo:
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju Občine Sodražica (Obrazložitev, Operativni program, Situacija 1, Situacija 2)
- Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (ObrazložitevPravilnik)
Navedena dokumenta sta bila sprejeta v 1. obravnavi na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Sodražica, dne 18. 10. 2017.
Javna objava bo trajala do ponedeljka, 20. 11. 2017, do 11. ure.


Javna predstavitev za vaške odbore in krajevni odbor ter zainteresirano javnost bo v sredo, 8.11.2017, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Sodražica
Več informacij lahko dobite pri Blažu Kovačiču na tel. 01 83 66 051 oz. blaz.kovacic@sodrazica.si 
V času javne objave lahko vsi zainteresirani podajo predloge ali pripombe pisno po redni ali e-pošti (na naslov obcina@sodrazica.si) ali na zapisnik v tajništvu Občine Sodražica. 
V skladu s sklepom 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica z dne 10. 02. 2016 javno objavljamo:
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (ObrazložitevOdlok)
Navedeni dokument je bil sprejet v 1. obravnavi na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Sodražica, dne 18. 10. 2017.
Javna objava bo trajala do ponedeljka, 20. 11. 2017, do 11. ure.
Več informacij lahko dobite pri Petri Marn na tel. št. 01 83 66 075 oz. petra.marn@sodrazica.si
V času javne objave lahko vsi zainteresirani podajo predloge ali pripombe pisno po redni ali e-pošti (na naslov obcina@sodrazica.si) ali na zapisnik v tajništvu Občine Sodražica.

Delo občinskega sveta: 17. redna seja
Občinski svet Občine Sodražica je včeraj imel 17. redno sejo. Dnevni red seje je vseboval 10 točk, med njimi rebalans proračuna za leto 2017, odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Občinski svet je izvedel tudi volitve predstavnika občine v volilno telo za volitve v državni svet, imenoval predstavnika občine v svet JZ ZD Ribnica ter obravnaval nekaj rednih točk s področja razpolaganja s stvarnim premoženjem.
S sprejetim rebalansom je občinski svet spremenil veljavni proračun, ki je bil sicer prvotno sprejet že konec leta 2015. Zaradi spremenjenih okoliščin, zlasti neizvedbe dveh večjih projektov, to je Agromelioracije Gora in GOŠO-ta, za katera žal ni bilo mogoče pridobiti sofinancerskih evropskih oziroma državni sredstev in se prestavljata v naslednje proračunsko obdobje, je župan predlagal za slab milijon nižji rebalans proračuna tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Na ostalih področjih prihodkovne strani so predstavljali večje spremembe skromna realizacija na odprodaji stvarnega premoženja, zlasti stavbnih zemljišč, po drugi strani pa opazno povečanje na odmeri komunalnega prispevka, kar predstavlja pozitiven signal glede okrevanja področja zasebnih naložb. Na prihodkovni strani so se povečali stroški dela pri vseh proračunskih porabnikih, najbolj opazno pri zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter socialnih ustanov, kar je posledica odpravljanja varčevalnih ukrepov vlade. Na ostalih področjih so z rebalansom predlagane prerazporeditve in uskladitve glede na dejansko realizacijo. Tako je sedaj proračun visok 3.196.730 evrov na odhodkovni strani ter 2.981.389 evrov na prihodkovni strani. Razlika med prihodkovno in odhodkovno stranjo se zapolnjujejo s prenesenimi sredstvi iz preteklih let in z zadolžitvijo, za katero je bil z rebalansom sprejet tudi ustrezen program.
Ker je Ustavno sodišče RS s sodbo št. U-I-313/13-86 z dne 21.3.2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, s čimer je poseglo tudi na področje NUSZ je moral Občinski svet obravnavati tudi predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sodražica. Vsebinskih sprememb členov in višine obstoječega nadomestila iz veljavnega odloka ne prinaša, razen nekaj sprememb in dopolnitev, ki pomenijo uskladitev odloka z veljavno zakonodajo ter obstoječo upravno sodno prakso. Odlok je bil sprejet v prvi obravnavi in bo sedaj dan v javno obravnavo.
Občinski svet je obravnaval tudi operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter pravilnik subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN in hišnih črpališč. Z dokumentoma občina na podlagi veljavne zakonodaje določa območja javne kanalizacije in območja individualnega urejanja odpadnih voda, kjer je predvideno tudi subvencioniranje s strani občine. Oba dokumenta bosta dana v javno obravnavo pred dokončnim sprejetjem na občinskem svetu.
Občinski svet je izvolil tudi t.i. elektorja pri volitvah v Državni svet RS, ki je podžupan Andrej Pogorelc, ter imenoval direktorico občinske uprave Darjo Vetrih kot predstavnico občine v svet JZ ZD Ribnica.
 
Sodražica, 19.10.2017

Arhiv novic

Razpisi

13. 11. 2017 7:00
Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Rok: 16. 11. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'. Več informacij je objavljenih v priponki. razpis.pdf ... Preberi več >>

19. 10. 2017 7:00
Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Rok: 24. 10. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

12. 10. 2017 0:00
Razpis za stalnega spremljevalca učenca/učenke s posebnimi potrebami

Rok: 17. 10. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto stalnega spremljevalca učenca/učenke s posebnimi potrebami. Več informacij je objavljenih v priponki. Rapis ... Preberi več >>

4. 9. 2017 10:00
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Rok: 30. 9. 2017 23:59

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov ... Preberi več >>

4. 8. 2017 10:00
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Rok: 22. 8. 2017 10:00

Občina Sodražica obvešča svoje občane, da je objavljen javni razpis za oddajo enega neprofitnega stanovanja z naslednjo površino: 66,04 m2. Stanovanje se nahaja na Cesti Notranjskega odreda 16, v Sodražici. Upravičenci za pridobitev nep ... Preberi več >>

3. 8. 2017 7:00
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017

Rok: 4. 9. 2017 11:00

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS št. 105/15, 12/17) objavlja JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017 Predmet javnega poziva Predmet javnega ... Preberi več >>

Arhiv razpisov