Aktualno

Delo občinskega sveta: 16. redna seja
Občinski svet Občine Sodražice se je včeraj, v sredo, 7. 6. 2017 sestal na svoji 16. redni seji. Svetniki so obravnavali 14 točk dnevnega reda. Najprej so sprejeli sklep o redakcijskem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu (bo objavljen v prihajajočem uradnem listu). Predsednik Nadzornega odbora Občine Sodražica Jože Drobnič je občinski svet seznanil z Letnim poročilom o delu in poslovanju občine v preteklem letu. Iz poročila izhaja, da občinska uprava ni napravila opaznejših nepravilnosti, ki bi pomembneje vplivale na porabo sredstev iz proračuna. Občinski svet se je ob tem seznanil tudi s revizijskem poročilom pooblaščenega notranjega revizorja Vilija Pernerja, ki je v mesecu maju opravil revizijski pregled na investicijskem delom proračuna v letu 2016. Revizor je v poročilu podal nekaj smernic za dodatno izboljšanje projektnega vodenja, na splošno pa je za revidirano področje izdal pozitivno mnenje. Obe poročili sta na voljo na spletni strani.
V nadaljevanju seje so bili občinski svetnici in svetnikom predstavljeni letni poročili Javnih komunalnih podjetij Hydrovod in Komunala ter informacija o poteku izvajanja investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO. Poročila so predstavila direktorja omenjenih javnih podjetij Antun Gašparac in Bojan Trdan.
Slednji je občinskemu svetu predstavil tudi predlog JKP Komunale Ribnica za spremembo cen storitev nekaterih gospodarskih javnih službe, ki jih izvaja to komunalno podjetje. Določila vladne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 102/12) izvajalko javne službe namreč zavezujejo k letnemu pregledu poslovanja na področju izvajanja teh storitev ter uskladitev cen. Iz elaboratov oblikovanja cen izhaja, da le-te povečini ostajajo nespremenjeno tudi v tekočem letu, razen na področju storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode ter storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Tu se cene za določene uporabnike malenkostno zvišujejo. Obe spremembi cen je občinski svet soglasno potrdil. Poleg sprememb navedenih storitev je JKP Komunala Ribnica občinam, kjer izvaja pokopališko in pogrebno javno službo, podala predlog za zvišanje letnih najemnin grobov. Svoj predlog je utemeljila na spremembi ureditve tega področja na državni ravni, saj se liberalizira, javnim podjetjem pa ostaja finančno manj zanimivi del. Poleg tega želi podjetje v prihodnje sprotno in boljše izvajati vzdrževalna dela na pokopališčih. Zato pa potrebuje zadosten vir sredstev, kar zdajšnji ni. Predlog tako vsebuje opaznejše povišanje letne najemnine grobov, pobrana sredstva pa naj bi tako zadoščevala za redno izvajanje potrebnih vzdrževanj pokopališke infrastrukture. Komunala je svoj predlog utemeljila tudi na dejstvu, da je višina najemnine pri nas daleč pod višino, ki jo zaračunavajo okoliške komunale svojim uporabnikom. S predlogom na bi se približali povprečju, a ostali še vedno med najcenejšimi. Občinski svet je razumel utemeljitev komunale in z večino glasov potrdil spremembo cen najemnine grobov, vendar ni sledil predlogu glede začetka veljavnosti sprememb. Namesto s 1.1.2017 se bodo nove cene začele zaračunavati šele s 1.1.2018. Vse spremembo cen z obrazložitvijo so dostopne na spletni strani.
V nadaljnjih točkah dnevnega reda je občinski svet podal še soglasje k posegu na območju OPPN 'Pod cerkvijo' za izgradnjo osrednje avtobusne postaje in parkirišča kot skupnega projekta občine in zadruge ter obravnaval vloge posameznih občanov, ki so bile naslovljene nanj. Pri točki pobude in vprašanja svetnikov pa je bilo 'v duhu Kemisa' izpostavljeno delovanje Fibrana v Sodražici skozi okoljevarstveni vidik, zlasti glede nedovoljenih emisij.


Občina Sodražica, 8.6.2017

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 8.6.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Predhodna najava: Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občina Sodražica obvešča, da se načrtuje javna razgrnitev in predstavitev dopolnjenega osnutka sprememb občinskega prostorskega načrta (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu) takoj po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora na okoljsko poročilo, ki izkazuje celovito presojo vplivov na okolje predvidenih posegov v prostor z novelo OPN, predvidoma v mesecu avgustu oz. septembru letos.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi bo objavljeno v lokalnih sredstvih javnega obveščanja, na občinski uradni spletni strani in oglasni deski.

Razpis za vpis novih učencev za šolsko leto 2017/2018 v Glasbeno šolo Ribnica
Razpis je objavljen v priponki.

Delo občinskega sveta: 15. redna seja
V sredo, 19. aprila, je občinski svet Občine Sodražica imel 15. redno sejo z dnevnim redom, ki ga je sestavljalo 11 točk. Med drugim tudi naslednje pomembnejše točke kot je odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (dopolnjeni predlog), Zaključni račun za leto 2016, noveli odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in občinskega prostorskega načrta ter podajo mnenja k kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Sodražica. Občinskemu svetu sta bili med drugim predstavljeni tudi poročili Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Policijske postaje Ribnica za preteklo leto, ki sta ju predstavili vodja MIR Marija Ajdič Francelj in komandir PP Ribnica Rudi Topolovec.
Občinski svetnica in svetniki so pred sejo prisostvovali predstavitvi kandidatk in kandidatov za mesto ravnatelja OŠ (vabilu na predstavitev sta se odzvali dve kandidatki od treh) in postavili nekaj vprašanj. V okviru seje pa so sprejeli mnenje, iz katerega izhaja, da sta kandidatki Majda Kovačič Cimperman, dosedanja v.d. ravnatelja, in Barbara Benčina primerni za to mesto, o tretjem kandidatu, to je dr. Tadeju Bračku, ki je opravičil svoj izostanek pri predstavitvi, pa se občinski svet ni opredelil.
Predhodno je občinski svet obravnaval dopolnjeni predlog proračuna za leto 2018. Glede na to, da iz prve obravnave in javne predstavitve ni bilo podanih pripomb, je župan občinskemu svetu podal skoraj identičen predlog proračuna, le s spremembo pri operaciji Agromelioracija Gora (prelongacija sredstev). Občinski svet je tako dopolnjeni predlog soglasno sprejel. Proračun Občine Sodražica za leto 2018 je na prihodkovni strani visok skoraj 4 mio evrov oziroma 3.912.039 evrov in na odhodkovni strani malenkost manj, to je 3.888.384 evrov. Od tega tekoči odhodki predstavljajo 16 %, transferji 21 % proračuna, investicijski del pa preostanek, to je 63 % proračunskih sredstev. Tako ocenjujemo sprejeti proračun za razvojno naravnan, saj je skoraj dvotretjinski delež za naslednje leto načrtovanih odhodkov predviden za pripravo ali izvedbo investicijskih projektov. Med pomembnejšimi projekti ostaja v naslednjem letu v prvi vrsti medobčinski projekt Oskrba s pitno vodo SORIKO. Poleg tega projekta pa se načrtuje zaključek projekta Ureditev centra Sodražica (prometna in okoljska infrastruktura v centru Sodražice) in Agromelioracija Gora. Predvidevamo tudi sredstva na projektih Gradnje odprtega širokopasovnega omrežja in Agromelioracije Zamostec - Vinice - Zapotok, vendar pa sta ta dva projekta še v fazi načrtovanja, saj je realizacija odvisna še od določenih pogojev, med drugim tudi od uspeha pridobitve sofinancerskih sredstev. Proračun, v okviru investicijskega dela, predvideva še nekaj manjših projektov, predvsem s področja prometne in okoljske infrastrukture v posameznih vaseh, ter investicijskih vzdrževanj obstoječih objektov in infrastrukture.
V okviru sprejetega Načrta razvojnih programov so podane tudi investicijske usmeritve v naslednjih letih, zlasti s projekti rekonstrukcije ceste v Žimaricah, Kanalizacija Sodražica II. in III. faza (to je izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovoda v Zamostcu ter kanalizacija v Vinicah in Zapotoku) ter načrtovanje razširitve vrtca in izgradnjo nove kuhinje v okviru OŠ.
Občinski svet je sprejel tudi zaključni račun za leto 2016. Občina Sodražica je leto 2016 zaključila veljavni proračun z realizacijo v višini 2.290.861 evrov na prihodkovni strani in 2.275.263 evrov na odhodkovni strani. Realizacija je bila 97,1 % glede na sprejeti oz. rebalansirani proračun.
Občinski svet je na tej seji sprejel po skrajšanem postopku noveli dveh odlokov. Z Odlokom o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč je dvignil zneskovno mejo za določitev obročnega plačila z zdajšnjih 20 EUR na 25 EUR, kot to določa nov zakon o davčnem postopku, ter z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtovanju dopolnil veljavni Odlok z uvrstitvijo določenih vrst objektov (gasilski domovi) med dovoljene gradnje znotraj območij centralne gradnje. 
 
Občina Sodražica, 20.04.2017

Arhiv novic

Razpisi

23. 5. 2017 7:00
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

Rok: 6. 6. 2017 10:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 105/2015 in 12/2017) Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja km ... Preberi več >>

19. 4. 2017 17:40
Javno naročilo 'Obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212 Bloška Polica - Sodražica

Rok: 12. 5. 2017 10:00

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za obnovo voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica, R1-212/1120 Sodražica - Žlebič in R3-653/1363 Sodražica ... Preberi več >>

18. 4. 2017 17:20
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVEDBO PROJEKTA 'OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA OBČINE SODRAŽICA'

Rok: 23. 5. 2017 10:00

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvedbo projekta 'Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega izgradnjo, vzdrževanje, obratovanje in upravljanje distribucijskega omrežja. Koncesijsko razmer ... Preberi več >>

31. 3. 2017 15:00
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Rok: 19. 4. 2017 11:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža ... Preberi več >>

20. 3. 2017 0:00
2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017

Rok: 16. 5. 2017 12:00

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine ... Preberi več >>

10. 3. 2017 8:00
Razpis za ravnatelja / ravnateljico

Rok: 24. 3. 2017 23:59

Objavljen v Uradnem listu 10. 3. 2017. Vsebina razpisa: Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in i ... Preberi več >>

Arhiv razpisov