Aktualno

Sanacija škode po vetrolomu v gozdovih in obveznost lastnikov gozdov ob javnih cestah
V sredini meseca decembra 2017 je močan veter povzročil veliko škode v gozdovih. Podrtega in polomljenega je veliko drevja, ki so ga nekateri lastniki že začeli spravljati iz gozdov, večina lastnikov pa to opravilo še čaka.
Glede na dejstvo, da smo v zvezi z izvedbo teh del v naši službi že prejeli večje število obvestil o spolzkih voziščih javnih cest zaradi vnosa blata in zemlje ki je posledica spravila lesa s traktorji ali  nakladanja lesa in njegovega prevoza s tovornimi vozili, ki les nakladajo tudi neposredno na voziščih javnih cest, o poškodovanju cestnih bankin vzdolž javnih cest, ki zaradi tega ne odvajajo več meteorne vode vzdolž ceste, ampak se ta razliva po cestah, pa tudi o sečnji, ki se izvaja neposredno ob cesti in brez ustreznega zavarovanja del s predpisano prometno signalizacijo, opozarjamo vse lastnike gozdov, da 27. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15; v nadaljevanju ZCes-1) določa, da je za podiranje dreves, spravilo lesa in opravljanje vseh drugih del na zemljiščih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del. Posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se za prekršek lahko kaznuje z globo 2.000 eurov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost pa se lahko se prekršek kaznuje z globo 6.000 eurov, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.
Vse, ki vas  čaka sanacija nastale škode v gozdu, zato pozivamo, da pred začetkom izvajanja sečnje, ali začasnega skladiščenja lesa ob cesti in njegovega transporta, pri pristojni službi občine z vlogo zaprosijo za pridobitev soglasja upravljavca ceste iz 27. člena ZCes-1. V primeru oddaje teh del usposobljenim podjetjem za sečnjo in spravilo lesa, lahko lastniki gozdov za pridobitev navedenega soglasja pooblastijo tudi izvajalce del.
 
Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 5. 1. 2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 

Ocenjevanje škoda zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017
Oškodovance na območju občine Sodražica pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.
Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na Občino Sodražica na naslednjih obrazcih:

 Obrazce morajo oškodovanci izpolnjene in  2x podpisane oddati v sprejemni pisarni Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica - osebno ali po pošti, najkasneje do torka  16. JANUARJA 2017.
 
Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove.
Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo na Zavodu za gozdove, v sprejemni pisarni Občine Sodražica in spletni strani občine
Morebitne dodatne  informacije in pojasnila dobite na tel. 01/ 83 66 051.

Opozorilo
Včerajšnji močan veter je tudi v naši občini povzročil nekaj težav - hvala bogu ne hujših.
Delno je bil razkrit gospodarski objekt v Sodražici, v manjši meri pa je bilo tudi nekaj poškodb stanovanjskih stavb in drugih objektov.
Še največ škode je veter povzročil na drevju, kar je povzročilo na državnih in občinskih cestah začasno neprevoznost. Povečini so posledice podrtega drevja na cestah odpravljene, saj so ekipe cestnega podjetja in Komunale Ribnica d.o.o. s pomočjo gasilcev in domačinov že od jutra na terenu in odstranjujejo podrto drevje.
Nekaj težav je veter povzročil na elektro omrežju, tako je v jutranjih urah del občine ostal brez elektrike; vendar je do sedaj Elektro Ljubljana d.d., Nadzorništvo Sodražica že po večini odpravilo težave in zagotovilo normalno oskrbo z električno energijo.
Občina Sodražica opozarja, da je zadrževanje pod poškodovanimi drevesi, zlasti v gozdovih, izredno nevarno, zato ga odsvetujemo.
Občina Sodražica ob tem ponovno svetuje, da se le v nujnih primerih se obrnite na tel. št. 112 oz. za zagotovitev pomoči na Občinski štab CZ (tajništvo občine na tel. 01 83 66 075 oz. obcina@sodrazica.si). Za popravila manjših poškodb na stavbah pa se obrnite neposredno na ustrezno usposobljene izvajalce.

Delo občinskega sveta: 18. redna seja
Občinski svet Občine Sodražica je imel včeraj, v sredo. 6. decembra, na dan sv. Miklavža, 18. redno sejo. Svetnica in svetniki so obravnavali dnevni red, ki je poleg obravnave in potrditve zapisnika ter poročila o realizaciji sklepov zadnje seje vseboval 12 točk.
V drugi obravnavi je tako občinski svet sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Vsi trije dokumenti so bili potrjeni brez večjih pripomb že v prvi obravnavi ter dani v javno obravnavo, ki je trajala 30 dni. Za operativni program in pravilnik je bila opravljena 8.11.2017 tudi javna predstavitev in razprava. V javni obravnavi vseh treh dokumentov s strani javnosti ni bilo podanih pripomb, zato je župan predlagane akte posredoval brez dopolnitev v končni sprejem občinskemu svetu. Povzetek vsebine odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč ter obrazložitev razlogov za sprejem so bili podani v poročilu oz. povzetku prejšnje, 17. redne seje.
Poleg navedenega je občinski svet obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Sodražica. Z novelo je občinski svet spremenil uradni naziv osnovne šole in podružnice. Razlog za preimenovanje je bila pobuda občanov Slemen, da se njihova podružnična šola poimenuje po Janezu Evangelistu Kreku, ki je bil rojen pri Sv. Gregorju. Priliko spremembe odloka pa se je izkoristila tudi za matično šolo, ki je slovnično 'uskladila' svoje poimenovanje iz Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj v Osnovno šolo dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
Občinski svet je sprejel tudi Letni program kulture, sklep o določitvi cene storitve Pomoč na domu, spremenil sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica ter obravnaval in sprejel predloga Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem kakor tudi program svojega dela v naslednjem letu.
Z letnim programom kulture je občinski svet določil program, višino financiranja in pogoje za subvencioniranje posameznih vrst kulturnih dejavnosti v občini. S sklepom o določitvi cen storitve Pomoč na domu je spremenil ceno te storitve iz 18,21 evrov na uro, od česar je občina subvencionirala delež v višini 13,21 evra, uporabniki pa so plačevali po 5 evrov na uro, na 19,24 evrov na uro, pri čemer bo prispevek občine sedaj znašal 13,74, plačilo uporabnika pa 5,50 evra. Povišanje cen je predlagal CSD enota Ribnici zaradi povišanja stroškov storitve kakor tudi zaradi spremembe delilnega razmerja med občino Sodražica in Ribnica (zaradi povečanja števila uporabnikov z območja naše občine se delilnik spremeni v naše breme).

Arhiv novic

Razpisi

12. 1. 2018 11:00
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2018

Rok: 14. 2. 2018 12:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRU ... Preberi več >>

11. 1. 2018 11:00
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2018

Rok: 13. 2. 2018 11:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske ... Preberi več >>

5. 1. 2018 11:00
Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Sodražica v najem

Rok: 23. 1. 2018 9:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKsEs, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. Us, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40 ... Preberi več >>

8. 12. 2017 7:00
Razpisa za pomočnika vzgojitelje predšolskih otrok

Rok: 13. 12. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja dve prosti delovni mesti pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok. Več informacij je objavljenih v priponkah. Razpis - 1 Razpis - 2 ... Preberi več >>

27. 11. 2017 10:00
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Rok: 31. 5. 2018 0:00

Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018. Več informacij je na voljo: https://www.rc-nm.si/razpis-rss-20172018/ ... Preberi več >>

23. 11. 2017 7:00
Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Rok: 28. 11. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

Arhiv razpisov