Aktualno

Obvestilo
Občina Sodražica obvešča, da je prišlo do okvare na omrežju javne razsvetljave v središču Sodražice. Ker je danes zaradi kompleksnosti ni bilo mogoče v celoti odpraviti, se bo popravilo nadaljevalo še jutri. Za morebitne nevšečnosti se vsem opravičujemo.

Delo občinskega sveta: 19. redna seja
Občinski svet Občine Sodražica je v sredo, 21. 02. 2018, na svoji 19. redni seji, katere se je udeležilo osem od devetih svetnikov, obravnaval dnevni red z desetimi točkami. Poleg redne obravnave zapisnika zadnje seje ter poročila o realizaciji sklepov zadnje seje, je občinski svet v prvi obravnavi sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta, obravnaval in sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (rebalansa proračuna za letos), spremembe Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica, Letni program športa za letos in Sklep o cenah programov vrtca. V nadaljnjih točkah je podal soglasje k imenovanju direktorice JZ Lekarna Ribnica, obravnaval predloge Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem ter obravnaval in potrdil umestitev razvojnih pobud občine Sodražica v prostor v okviru postopka sprejemanja novele OPN. V okviru redne točke predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine je občinski svet obravnaval vlogo - ponudbo podjetja Posplastika d.o.o. o prodaji svojih nepremičnin v Izverju in izraženem interesu po nakupu zemljišč v novi obrtni coni Fibran. Kot je običajno pa je na koncu seje župan odgovarjal na pobude in vprašanja, zastavljeno mu je bilo vprašanje o pojavljanju medveda v Žimaricah lansko leto in podana pobudo za ureditev odseka javne poti v Zamostcu.


Svetniki so najprej na predlog župana o spremembi dnevnega reda obravnavali točko Umestitve razvojnih pobud v prostor v okviru postopka noveliranja OPN, kjer so tudi potrdili predlog umestitev predstavljenih najpomembnejših razvojnih pobud v prostor.


Najbolj izpostavljene problematike, kot sta prometno obremenjeni poti čez središče Sodražice in v Zavodi ter Slemenski cesti, razvoj novih alternativnih oblik pridobivanja energije ter razvijanje športno-turističnega potenciala terjajo odločitve občine po soočenju in spoprijetju s temi izzivi. Razvojne pobude, ki so predstavljajo odgovore na najpomembnejša razvojna vprašanja, je občinskemu svetu predstavil in utemeljil njihovo umestitev v prostor predstavnik izvajalca, ki pripravlja osnutek novele OPN, Nejc Gosak, univ.dipl.arh. iz Studia Formika. Tako so bile občinskemu svetu med drugim predstavljene pobude umestitve v prostor za obvoznico Sodražica (državna cesta), za obvozno pot Sodražica - Sv. Gregor (medobčinska cesta), vetrne elektrarne na Gori in nad Žimaricami ter turistično-športni center Izver. Svetniki so brez glasu proti podprli predlagane umestitve v prostor in občini naložili nadaljevanje postopka sprejema novele OPN.


Občinski svet je sprejel tudi spremembe in dopolnitve poslovnika, ki določa delo občinskega sveta. Predlagane spremembe sicer ne prinašajo pomembnejših novosti, saj povečini predstavljajo uskladitev z veljavno zakonodajo (zlasti s področja varstva osebnih podatkov) oz. s podanimi predlogi upravne inšpekcije, ki je lani v okviru rednega nadzornega postopka pregledala naše temeljne akte.


Svetniki so obravnavali tudi predlog rebalansa proračuna za letos, ki so ga tudi soglasno potrdili.


Občina Sodražica je že lanskega aprila sprejela proračun za leto 2018. Spremenjene okoliščine, zlasti obet nekoliko višjih prihodkov (odmerjene dohodnine in tudi drugih virov) ter na drugi strani povečevanje stroškov dela na področju tekočih odhodkov in še zlasti tekočih transferjev in cen storitev pri investicijah, narekujejo nekoliko višji proračun iz 3.912.039 evrov prihodkov, ki so bili določeni z veljavnim proračunom, na 3.924.108 evrov ter iz 3.888.384 evre na strani odhodkov na 3.948.776 evrov. Preostanek sredstev do izravnave predstavljajo neporabljena sredstva iz preteklega leta v višini 23.484 evre in pripadajoči del enoletnih razpoložljivih povratnih sredstev, ki so določeni za sofinanciranje investicij v skladu s 23. členom ZFO-1 za Občino Sodražica. Z rebalansom so se tako povečali odhodki za 1,6%, od tega največ 5,5% tekoči transferji, ki predstavljajo sredstva za delovanje posrednih proračunskih porabnikov (programi vzgoje in izobraževanja, zdravstva in drugi socialni programi itd), med tem, ko so se stroški dela občinske uprave povečali le za 1,6%. Investicijski del proračuna se je ohranil približno na enaki ravni kot je bil določen s proračunom (malenkostno 0,6% povečanje iz dosedanjih 2.398.176 evrov na 2.413.300 evrov). Kljub zadržanju obsega sredstev za investicije na ravni načrtovanih že s prvotnim proračunom, pa rebalans prinaša nekaj prerazporeditev sredstev znotraj razvojnega dela proračuna. Župan je svetnikom objasnil, da predlagani rebalans predstavlja vzdržen, predvsem pa realen in kolikor je to mogoče tudi razvojno naravnan proračun (investicije predstavljajo kar dve tretjini celotnega proračuna), ki naj bi zagotovil poleg izvedbe načrtovanih investicij (kjer predstavlja največji del še vedno projekt Oskrba s  pitno vodo SORIKO, ki pa se v tem letu uspešno zaključuje) normalno financiranje vseh občinskih programov in služb, ki se financirajo iz občinskega blagajne. V kolikor se bo breme stroškov obveznih programov povečalo, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Če teh ne bo (npr. s povečanje povprečnine s strani države), bo potrebno prerazporediti dodatna sredstva iz investicijskega dela na tekoči del.


Občinski svet je obravnaval in sprejel novelo pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, kjer je bila predvidena manjša sprememba na področju določitve meril in višine odmerjenih sredstev za posamezni program podpore. Občinski svet je na podlagi pravilnika sprejel tudi Letni program šport, s čimer je določil višino sredstev in programe, ki se bodo letos finančno podprli.


Svetniki so se seznanili tudi s predlogom o spremembi cen programov vrtca, ki ga je predlagala osnovna šola oziroma vrtec in jih tudi potrdili.


Predlog spremembe prinaša opazno povečanje teh cen in to kar za 4,75% v prvi starostni skupini ter 7,42% v drugi. Največ k povečanju prinašajo povečani stroški dela, delno pa tudi zvišanje cen živil ter drugih materialov in storitev. Prav pri slednjem je skušala občinska uprava na razjasnitvenih sestankih s predstavniki šole oz. vrtca doseči, da bi bil dvig cen manjši. Žal razen nekaj malega na področju stroškov materiala in storitev, ni manevrskega prostora, saj so stroški dela povsem normirani in regulirani s strani države. V skladu z navedenim je občinska uprava predlagala občinskemu svetu sicer malenkost nižjo ceno od predlagane, a še vedno višjo od veljavne in sicer 435,00 EUR za 1. st. obdobje, 390,00 EUR za 2. starostno obdobje. Po tej seznanitvi je sledila polemična razprava, ki pa ni dala alternativnega predloga, zato so na koncu svetniki potrdili nove cene. Z novimi cenami se prvenstveno obremeni občinski proračun, saj občina pokriva približno 70% stroškov vrtčevskega programa, obremeni pa se tudi starše, ki bodo morali za vrtec, tako kot občina, plačevati več.

Obvestilo o spremembi prometnega režima
Občina Sodražica obvešča stanovalce naselja Sodražica  o spremembi prometnega režima.  Zaradi obnove strehe v Zavodi bo popolna in polovična zapora Slemenske ceste, ki bo trajala od ponedeljka, 29. januarja, od 9. ure, do četrtka, 1. februarja  2018 do 17. ure.
 
Občina Sodražica prosi za razumevanje in potrpežljivost.

Sanacija škode po vetrolomu v gozdovih in obveznost lastnikov gozdov ob javnih cestah
V sredini meseca decembra 2017 je močan veter povzročil veliko škode v gozdovih. Podrtega in polomljenega je veliko drevja, ki so ga nekateri lastniki že začeli spravljati iz gozdov, večina lastnikov pa to opravilo še čaka.
Glede na dejstvo, da smo v zvezi z izvedbo teh del v naši službi že prejeli večje število obvestil o spolzkih voziščih javnih cest zaradi vnosa blata in zemlje ki je posledica spravila lesa s traktorji ali  nakladanja lesa in njegovega prevoza s tovornimi vozili, ki les nakladajo tudi neposredno na voziščih javnih cest, o poškodovanju cestnih bankin vzdolž javnih cest, ki zaradi tega ne odvajajo več meteorne vode vzdolž ceste, ampak se ta razliva po cestah, pa tudi o sečnji, ki se izvaja neposredno ob cesti in brez ustreznega zavarovanja del s predpisano prometno signalizacijo, opozarjamo vse lastnike gozdov, da 27. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15; v nadaljevanju ZCes-1) določa, da je za podiranje dreves, spravilo lesa in opravljanje vseh drugih del na zemljiščih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del. Posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se za prekršek lahko kaznuje z globo 2.000 eurov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost pa se lahko se prekršek kaznuje z globo 6.000 eurov, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.
Vse, ki vas  čaka sanacija nastale škode v gozdu, zato pozivamo, da pred začetkom izvajanja sečnje, ali začasnega skladiščenja lesa ob cesti in njegovega transporta, pri pristojni službi občine z vlogo zaprosijo za pridobitev soglasja upravljavca ceste iz 27. člena ZCes-1. V primeru oddaje teh del usposobljenim podjetjem za sečnjo in spravilo lesa, lahko lastniki gozdov za pridobitev navedenega soglasja pooblastijo tudi izvajalce del.
 
Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 5. 1. 2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 

Arhiv novic

Razpisi

5. 3. 2018 8:00
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2018

Rok: 6. 4. 2018 11:00

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) ter Letnega program ... Preberi več >>

1. 2. 2018 7:00
RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2018

Rok: 31. 8. 2018 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 23/2017), objavlja Občina Sodražica RAZPIS ... Preberi več >>

22. 1. 2018 8:41
Razpis za izdelavo pokrite tržnice

Rok: 12. 2. 2018 10:00

Občina Sodražica objavlja razpis za izdelavo pokrite tržnice 1. OPIS JAVNEGA NAROČILA Javno naročilo zajema postavitev objekta - paviljona za namen pokrite tržnice Sodražica. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu 'Pop ... Preberi več >>

12. 1. 2018 11:00
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2018

Rok: 14. 2. 2018 12:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRU ... Preberi več >>

11. 1. 2018 11:00
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2018

Rok: 13. 2. 2018 11:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske ... Preberi več >>

5. 1. 2018 11:00
Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Sodražica v najem

Rok: 23. 1. 2018 9:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKsEs, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. Us, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40 ... Preberi več >>

Arhiv razpisov