Aktualno

Delo občinskega sveta: 15. redna seja
V sredo, 19. aprila, je občinski svet Občine Sodražica imel 15. redno sejo z dnevnim redom, ki ga je sestavljalo 11 točk. Med drugim tudi naslednje pomembnejše točke kot je odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (dopolnjeni predlog), Zaključni račun za leto 2016, noveli odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in občinskega prostorskega načrta ter podajo mnenja k kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Sodražica. Občinskemu svetu sta bili med drugim predstavljeni tudi poročili Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Policijske postaje Ribnica za preteklo leto, ki sta ju predstavili vodja MIR Marija Ajdič Francelj in komandir PP Ribnica Rudi Topolovec.
Občinski svetnica in svetniki so pred sejo prisostvovali predstavitvi kandidatk in kandidatov za mesto ravnatelja OŠ (vabilu na predstavitev sta se odzvali dve kandidatki od treh) in postavili nekaj vprašanj. V okviru seje pa so sprejeli mnenje, iz katerega izhaja, da sta kandidatki Majda Kovačič Cimperman, dosedanja v.d. ravnatelja, in Barbara Benčina primerni za to mesto, o tretjem kandidatu, to je dr. Tadeju Bračku, ki je opravičil svoj izostanek pri predstavitvi, pa se občinski svet ni opredelil.
Predhodno je občinski svet obravnaval dopolnjeni predlog proračuna za leto 2018. Glede na to, da iz prve obravnave in javne predstavitve ni bilo podanih pripomb, je župan občinskemu svetu podal skoraj identičen predlog proračuna, le s spremembo pri operaciji Agromelioracija Gora (prelongacija sredstev). Občinski svet je tako dopolnjeni predlog soglasno sprejel. Proračun Občine Sodražica za leto 2018 je na prihodkovni strani visok skoraj 4 mio evrov oziroma 3.912.039 evrov in na odhodkovni strani malenkost manj, to je 3.888.384 evrov. Od tega tekoči odhodki predstavljajo 16 %, transferji 21 % proračuna, investicijski del pa preostanek, to je 63 % proračunskih sredstev. Tako ocenjujemo sprejeti proračun za razvojno naravnan, saj je skoraj dvotretjinski delež za naslednje leto načrtovanih odhodkov predviden za pripravo ali izvedbo investicijskih projektov. Med pomembnejšimi projekti ostaja v naslednjem letu v prvi vrsti medobčinski projekt Oskrba s pitno vodo SORIKO. Poleg tega projekta pa se načrtuje zaključek projekta Ureditev centra Sodražica (prometna in okoljska infrastruktura v centru Sodražice) in Agromelioracija Gora. Predvidevamo tudi sredstva na projektih Gradnje odprtega širokopasovnega omrežja in Agromelioracije Zamostec - Vinice - Zapotok, vendar pa sta ta dva projekta še v fazi načrtovanja, saj je realizacija odvisna še od določenih pogojev, med drugim tudi od uspeha pridobitve sofinancerskih sredstev. Proračun, v okviru investicijskega dela, predvideva še nekaj manjših projektov, predvsem s področja prometne in okoljske infrastrukture v posameznih vaseh, ter investicijskih vzdrževanj obstoječih objektov in infrastrukture.
V okviru sprejetega Načrta razvojnih programov so podane tudi investicijske usmeritve v naslednjih letih, zlasti s projekti rekonstrukcije ceste v Žimaricah, Kanalizacija Sodražica II. in III. faza (to je izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovoda v Zamostcu ter kanalizacija v Vinicah in Zapotoku) ter načrtovanje razširitve vrtca in izgradnjo nove kuhinje v okviru OŠ.
Občinski svet je sprejel tudi zaključni račun za leto 2016. Občina Sodražica je leto 2016 zaključila veljavni proračun z realizacijo v višini 2.290.861 evrov na prihodkovni strani in 2.275.263 evrov na odhodkovni strani. Realizacija je bila 97,1 % glede na sprejeti oz. rebalansirani proračun.
Občinski svet je na tej seji sprejel po skrajšanem postopku noveli dveh odlokov. Z Odlokom o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč je dvignil zneskovno mejo za določitev obročnega plačila z zdajšnjih 20 EUR na 25 EUR, kot to določa nov zakon o davčnem postopku, ter z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtovanju dopolnil veljavni Odlok z uvrstitvijo določenih vrst objektov (gasilski domovi) med dovoljene gradnje znotraj območij centralne gradnje. 
 
Občina Sodražica, 20.04.2017

Obvestilo Lekarne Ribnica
Zaradi letnega dopusta bo Lekarniška podružnica Sodražica od 24.4. do vključno 3.5.2017 zaprta.
Hvala za razumevanje.

V petek meritve meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo jutri, v petek 10.3.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
 

Podpoda lokalnih okolij za uspehe programa SVIT
Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, je z letom 2017 zakoračil v 5. presejalni krog, ki traja dve leti. V tretjem presejalnem krogu je bila odzivnost v program 59,7 %, doseči pa bi želeli, da se v program odzove vsaj 70 % vabljenih. K temu močno pripomore sodelovanje na lokalni ravni, kjer z različnimi pristopi spodbujamo ljudi k pomembnemu koraku za ohranjanje njihovega zdravja.
 
V letu 2016 je se je na vabilo v Program Svit odzvalo dobrih 64 % ljudi, kar je največ doslej. 'Veseli smo, da se ta odstotek zvišuje, saj se je po zaslugi Programa Svit že 17.000 ljudi izognilo morebitnemu nastanku raka zaradi dovolj zgodnjega odkritja in odstranitve predrakavih sprememb na debelem črevesu ali danki. Po podatkih Registra raka je od leta 2010 do 2013 upadlo število novih primerov raka (incidenca) za 349, kar lahko pripišemo prav odkrivanju in odstranjevanju predrakavih sprememb v okviru Programa Svit,' je povedala Jožica Maučec Zakotnik, vodja Programa Svit in nadaljevala: 'V osmih letih izvajanja Programa Svit smo odkrili več kot 2500 rakov in več kot 70 % jih je bilo odkritih v zgodnji fazi razvoja, ko rak še ni prerasel črevesne stene in so načini zdravljenja enostavni in uspešni. Četrtina vseh rakov je odkrita celo tako zgodaj, da pomeni odstranitev polipa že tudi ozdravitev. Zaradi zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki se bo pomembno zmanjšala umrljivost zaradi tega raka.'
 
'Program Svit je dokazano uspešen presejalni program, ki rešuje in izboljšuje kakovost življenja ter razbremenjuje zdravstveni sistem. Podatki Registra raka kažejo na upadanje pojavnosti raka debelega črevesa in danke v Sloveniji. To je posledica vse večje odzivnosti ter dejstva, da se program izvaja v skladu z visokimi standardi kakovosti.  V programu Svit uspešno odkrivamo predrakave spremembe in rake v zgodnjih stadijih, zato lahko pričakujemo upad umrljivost za tem rakom, ki je bila pri nas v preteklem desetletju nad povprečjem držav EU. Rezultati programa SVIT bodo še naprej pomembno prispevali  k doseganju ciljev Državnega programa obvladovanja raka za naslednje desetletno obdobje, ki bo v kratkem predstavljen javnosti', je povedala Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravje RS.
 
Uspehi se snujejo s podporo v lokalnih okoljih
V populaciji, vključeni v Program Svit (50─74 let), je po podatkih Registra raka od leta 2011 mogoče zaznati zmanjšanje števila umrlih kot desetletje prej, kar lahko pripišemo odkrivanju in uspešnemu zdravljenju zgodnjih oblik raka znotraj Programa Svit. Pomembno vlogo pri tem igrajo tako zdravstveni kot tudi ostali strokovni delavci v okoljih ljudi, ki se povezujejo in sodelujejo s skupno vizijo doseganja boljšega zdravja svojih sokrajanov.
'Na Območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) si prizadevamo, da bi bili prebivalci Podravja čim bolj obveščeni o pomembnosti sodelovanja v Programu Svit,' je povedala Marija Hanželj z območne enote Maribor NIJZ. Da bi dodatno motivirali ciljno javnost za sodelovanje v programu, so v preteklem obdobju promovirali program:
- z organizacijo Svitovih dogodkov v lokalnih skupnostih,
- s tesnejšim sodelovanjem  z osebnimi zdravniki, Zdravstveno vzgojnimi centri, patronažno službo,
ambasadorji in nevladnimi organizacijami,
- s kontinuiranim obveščanjem županov manj odzivnih občin z odzivnostjo njihovih občanov v Program Svit, pri tem smo se posluževali tudi lokalnih glasil in
- s sodelovanjem z delovnimi organizacijami s predstavitvijo Programa Svit z modelom debelega črevesa njihovim zaposlenim.

 
Tudi zdravstveni delavci v zdravstvenovzgojnih centrih lokalnih zdravstvenih domov se poslužujejo podobnih pristopov. Poleg tega imajo v večini zdravstvenih domov ljudem na voljo Svitovo kontaktno točko, kjer lahko dobijo vse potrebne informacije o poteku programa, odgovore na vprašanja in pomoč pri sodelovanju. Koordinatorka promocije zdravja in zdravstvene vzgoje Nataša Vidnar iz Zdravstvenega doma Maribor je povedala: 'V našem zdravstvenovzgojnem centru Svitova kontaktna točka deluje enkrat tedensko in v tem času smo na voljo vsem, ki imajo kakršno koli vprašanje v zvezi s sodelovanjem v Programu Svit, potrebujejo pomoč ali posvet pri kakšnem izmed korakov. Z veseljem se vzamemo čas za vsakega posameznika in pomagamo prebroditi oviro, ki se sprva morda zdi večja, kot je sicer. Skupaj zmoremo vse! Zelo si prizadevamo, da bi se v Program Svit vključilo čim več ljudi, zato organiziramo različne dogodke in ljudi, ki pridejo v naš zdravstveni dom, vsakodnevno spodbujamo in skušamo motivirati, da se udeležijo programa. S svojimi promocijskimi aktivnostmi pa jih spodbujamo k udeležbi v Svitu tudi v lokalnem okolju'
 
Ambasadorji Program Svit
Pri spodbujanju dvomljivcev s svojo srčnostjo in iskrenostjo še posebej pripomorejo ambasadorji Programa Svit, ki z veseljem delijo svoje zgodbe in pozitivne izkušnje s programom.
Ena izmed njih je Silvestra Brodnjak, ki je pri svojem poslanstvu izjemno aktivna in ljudi k udeležbi v programu spodbuja na različne načine. 'Ambasadorji se bomo trudili med seboj povezati in poleg tega, kar vsak po svoje že počnemo, poskusili najti še nove poti do neodločnežev. Prek najmlajših, vrtčevskih otrok in osnovnošolcev lahko pridemo v skoraj vsako družino v nekem šolskem okolišu. Oni imajo na svoje babice in dedke najmočnejši vpliv. Do ljudi bomo skušali priti tudi prek duhovnikov.  Moj prvi korak v letošnjem letu bo namenjen naddekanu naše naddekanije, ki bo pobudo o izvedbi predstavitve Programa Svit pred cerkvijo ob večjih praznikih, prenesel na vse dekane in preko njih na župnike naddekanije. V teku so že tudi pogovori z vodstvi občin Sp. Podravja, kjer je odzivnost nižja od 50 %.'
 
Več informacij o Programu Svit najdete na spletni strani www.program-svit.si, lahko pa se obrnete tudi na Svitovo kontaktno točko v svojem zdravstvenem domu.
 
Dodatne informacije:
Služba za komuniciranje
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 2441 494
Telefon: +386 1 2441 572
pr@nijz.si
www.nijz.si

Obvestilo o zdravstveno neustrezni pitni vodi
Občina Sodražica in Občina Ribnica obveščata vse uporabnike pitne vode iz vaškega vodovodnega sistema Studenčevka Sušje, da je zdravstveno neustrezna.
Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambene namene pred uporabo prekuhavati.
Ukrep prekuhavanja velja za porabnike pitne vode v naseljih: Vinice, Zapotok, Sušje, Slatnik.
  
Obvestilo velja do preklica! 
 
 

Arhiv novic

Razpisi

19. 4. 2017 17:40
Javno naročilo 'Obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212 Bloška Polica - Sodražica

Rok: 12. 5. 2017 10:00

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za obnovo voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica, R1-212/1120 Sodražica - Žlebič in R3-653/1363 Sodražica ... Preberi več >>

18. 4. 2017 17:20
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVEDBO PROJEKTA 'OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA OBČINE SODRAŽICA'

Rok: 23. 5. 2017 10:00

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvedbo projekta 'Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega izgradnjo, vzdrževanje, obratovanje in upravljanje distribucijskega omrežja. Koncesijsko razmer ... Preberi več >>

31. 3. 2017 15:00
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Rok: 19. 4. 2017 11:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža ... Preberi več >>

20. 3. 2017 0:00
2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017

Rok: 16. 5. 2017 12:00

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine ... Preberi več >>

10. 3. 2017 8:00
Razpis za ravnatelja / ravnateljico

Rok: 24. 3. 2017 23:59

Objavljen v Uradnem listu 10. 3. 2017. Vsebina razpisa: Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in i ... Preberi več >>

20. 1. 2017 7:00
Razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2017

Rok: 31. 8. 2017 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 105/2015), objavlja Občina Sodražica RAZPI ... Preberi več >>

Arhiv razpisov