Aktualno

V petek meritve meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo jutri, v petek 10.3.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
 

Podpoda lokalnih okolij za uspehe programa SVIT
Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, je z letom 2017 zakoračil v 5. presejalni krog, ki traja dve leti. V tretjem presejalnem krogu je bila odzivnost v program 59,7 %, doseči pa bi želeli, da se v program odzove vsaj 70 % vabljenih. K temu močno pripomore sodelovanje na lokalni ravni, kjer z različnimi pristopi spodbujamo ljudi k pomembnemu koraku za ohranjanje njihovega zdravja.
 
V letu 2016 je se je na vabilo v Program Svit odzvalo dobrih 64 % ljudi, kar je največ doslej. 'Veseli smo, da se ta odstotek zvišuje, saj se je po zaslugi Programa Svit že 17.000 ljudi izognilo morebitnemu nastanku raka zaradi dovolj zgodnjega odkritja in odstranitve predrakavih sprememb na debelem črevesu ali danki. Po podatkih Registra raka je od leta 2010 do 2013 upadlo število novih primerov raka (incidenca) za 349, kar lahko pripišemo prav odkrivanju in odstranjevanju predrakavih sprememb v okviru Programa Svit,' je povedala Jožica Maučec Zakotnik, vodja Programa Svit in nadaljevala: 'V osmih letih izvajanja Programa Svit smo odkrili več kot 2500 rakov in več kot 70 % jih je bilo odkritih v zgodnji fazi razvoja, ko rak še ni prerasel črevesne stene in so načini zdravljenja enostavni in uspešni. Četrtina vseh rakov je odkrita celo tako zgodaj, da pomeni odstranitev polipa že tudi ozdravitev. Zaradi zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki se bo pomembno zmanjšala umrljivost zaradi tega raka.'
 
'Program Svit je dokazano uspešen presejalni program, ki rešuje in izboljšuje kakovost življenja ter razbremenjuje zdravstveni sistem. Podatki Registra raka kažejo na upadanje pojavnosti raka debelega črevesa in danke v Sloveniji. To je posledica vse večje odzivnosti ter dejstva, da se program izvaja v skladu z visokimi standardi kakovosti.  V programu Svit uspešno odkrivamo predrakave spremembe in rake v zgodnjih stadijih, zato lahko pričakujemo upad umrljivost za tem rakom, ki je bila pri nas v preteklem desetletju nad povprečjem držav EU. Rezultati programa SVIT bodo še naprej pomembno prispevali  k doseganju ciljev Državnega programa obvladovanja raka za naslednje desetletno obdobje, ki bo v kratkem predstavljen javnosti', je povedala Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravje RS.
 
Uspehi se snujejo s podporo v lokalnih okoljih
V populaciji, vključeni v Program Svit (50─74 let), je po podatkih Registra raka od leta 2011 mogoče zaznati zmanjšanje števila umrlih kot desetletje prej, kar lahko pripišemo odkrivanju in uspešnemu zdravljenju zgodnjih oblik raka znotraj Programa Svit. Pomembno vlogo pri tem igrajo tako zdravstveni kot tudi ostali strokovni delavci v okoljih ljudi, ki se povezujejo in sodelujejo s skupno vizijo doseganja boljšega zdravja svojih sokrajanov.
'Na Območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) si prizadevamo, da bi bili prebivalci Podravja čim bolj obveščeni o pomembnosti sodelovanja v Programu Svit,' je povedala Marija Hanželj z območne enote Maribor NIJZ. Da bi dodatno motivirali ciljno javnost za sodelovanje v programu, so v preteklem obdobju promovirali program:
- z organizacijo Svitovih dogodkov v lokalnih skupnostih,
- s tesnejšim sodelovanjem  z osebnimi zdravniki, Zdravstveno vzgojnimi centri, patronažno službo,
ambasadorji in nevladnimi organizacijami,
- s kontinuiranim obveščanjem županov manj odzivnih občin z odzivnostjo njihovih občanov v Program Svit, pri tem smo se posluževali tudi lokalnih glasil in
- s sodelovanjem z delovnimi organizacijami s predstavitvijo Programa Svit z modelom debelega črevesa njihovim zaposlenim.

 
Tudi zdravstveni delavci v zdravstvenovzgojnih centrih lokalnih zdravstvenih domov se poslužujejo podobnih pristopov. Poleg tega imajo v večini zdravstvenih domov ljudem na voljo Svitovo kontaktno točko, kjer lahko dobijo vse potrebne informacije o poteku programa, odgovore na vprašanja in pomoč pri sodelovanju. Koordinatorka promocije zdravja in zdravstvene vzgoje Nataša Vidnar iz Zdravstvenega doma Maribor je povedala: 'V našem zdravstvenovzgojnem centru Svitova kontaktna točka deluje enkrat tedensko in v tem času smo na voljo vsem, ki imajo kakršno koli vprašanje v zvezi s sodelovanjem v Programu Svit, potrebujejo pomoč ali posvet pri kakšnem izmed korakov. Z veseljem se vzamemo čas za vsakega posameznika in pomagamo prebroditi oviro, ki se sprva morda zdi večja, kot je sicer. Skupaj zmoremo vse! Zelo si prizadevamo, da bi se v Program Svit vključilo čim več ljudi, zato organiziramo različne dogodke in ljudi, ki pridejo v naš zdravstveni dom, vsakodnevno spodbujamo in skušamo motivirati, da se udeležijo programa. S svojimi promocijskimi aktivnostmi pa jih spodbujamo k udeležbi v Svitu tudi v lokalnem okolju'
 
Ambasadorji Program Svit
Pri spodbujanju dvomljivcev s svojo srčnostjo in iskrenostjo še posebej pripomorejo ambasadorji Programa Svit, ki z veseljem delijo svoje zgodbe in pozitivne izkušnje s programom.
Ena izmed njih je Silvestra Brodnjak, ki je pri svojem poslanstvu izjemno aktivna in ljudi k udeležbi v programu spodbuja na različne načine. 'Ambasadorji se bomo trudili med seboj povezati in poleg tega, kar vsak po svoje že počnemo, poskusili najti še nove poti do neodločnežev. Prek najmlajših, vrtčevskih otrok in osnovnošolcev lahko pridemo v skoraj vsako družino v nekem šolskem okolišu. Oni imajo na svoje babice in dedke najmočnejši vpliv. Do ljudi bomo skušali priti tudi prek duhovnikov.  Moj prvi korak v letošnjem letu bo namenjen naddekanu naše naddekanije, ki bo pobudo o izvedbi predstavitve Programa Svit pred cerkvijo ob večjih praznikih, prenesel na vse dekane in preko njih na župnike naddekanije. V teku so že tudi pogovori z vodstvi občin Sp. Podravja, kjer je odzivnost nižja od 50 %.'
 
Več informacij o Programu Svit najdete na spletni strani www.program-svit.si, lahko pa se obrnete tudi na Svitovo kontaktno točko v svojem zdravstvenem domu.
 
Dodatne informacije:
Služba za komuniciranje
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 2441 494
Telefon: +386 1 2441 572
pr@nijz.si
www.nijz.si

Obvestilo o zdravstveno neustrezni pitni vodi
Občina Sodražica in Občina Ribnica obveščata vse uporabnike pitne vode iz vaškega vodovodnega sistema Studenčevka Sušje, da je zdravstveno neustrezna.
Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambene namene pred uporabo prekuhavati.
Ukrep prekuhavanja velja za porabnike pitne vode v naseljih: Vinice, Zapotok, Sušje, Slatnik.
  
Obvestilo velja do preklica! 
 
 

Delo občinskega sveta: 14. redna seja
V sredo, 1. marca, je občinski svet Občine Sodražica imel 14. redno sejo. Dnevni red je zajemal obravnavo rebalansa proračuna za leto 2017, osnutek proračuna za leto 2018, spremembo cen programov vrtca pri OŠ Sodražica, soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu ter predloge odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje ter Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. Občinskemu svetu so bile predstavljene tudi aktivnosti za obeležitev 800 letnice prve pisne omembe Sodražice.
Občinski svet je sprejel rebalans proračuna za letošnje leto. Sam proračun je bil sprejet skupaj s proračunom za leto 2016 že decembra 2015. Spremenjene okoliščine glede financiranja in dinamike določenih programov so narekovale nekaj sprememb, kar je bil tudi razlog, da je župan občinskemu svetu predložil predlog rebalansa. Z rebalansom se višina proračuna nekoliko spremeni tako na prihodkovni kot na odhodkovni ravni in znaša 4.076.772 evra na odhodkovni strani. Od tega največji del predstavlja investicijski del proračuna, to je kar 64%, preostali del pa sredstva za redno delovanje občine, še zlasti vseh lokalnih javnih služb ter programov, ki se (so)financirajo iz občinskega proračuna (tekoči odhodki in transferji: delovanje občinskega sveta, župana in občinske uprave, redno vzdrževanje cest in druge infrastrukture, programi vzgoje in izobraževanja, določeni socialni in zdravstveni programi, podpora ljubiteljskim dejavnostim, npr. šport, kultura, druge dejavnosti, humanitarne dejavnosti, gasilstvo in civilna zaščita, podpora malemu gospodarstvu in turistične prireditve itd.). Sredstva za slednja področja so uvrščena med tekoče odhodke in transferje in so načrtovana na podlagi izračuna zakonsko in pogodbeno določenih zavez ter ocene realnih potreb. Gibljejo se v okvirjih, primerljivih na porabe iz preteklih proračunskih obdobij. Med razvojnimi in investicijskimi programi predstavljajo največji del infrastrukturni projekti na področju oskrbe s pitno vodo (operacije: Oskrba s pitno vodo SORIKO), prometne in okoljske infrastrukture (ureditev centra Sodražice) in kmetijske infrastrukture (operacija agromelioracija Gora). Rebalans vključuje tudi sredstva za izvedbo projekta GOŠO (širokopasovne povezave), v kolikor bo država pravočasno razpisala že dolgo napovedan razpis za tovrstne investicije. Rebalans proračuna bo začel veljati po objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 v Uradnem listu.
Občinski svet je obravnaval tudi osnutek proračuna za leto 2018, ki ga je tudi sprejel in podal v javno obravnavo (Osnutek proračuna Občine Sodražice za leto 2018 je objavljen na: http://www.sodrazica.si/predpisi-v-pripravi/.
Občinski svet je na predlog Osnovne šole Sodražica obravnaval in sprejel spremembo cen programov vrtca. Tako se zvišuje cena programa vrtca za prvo starostno obdobje iz 412 EUR na 417 EUR in za drugo starostno obdobje iz 343 EUR na 364 EUR. Predlagateljica je utemeljila spremembo cen s spremembo okoliščin ekonomike delovanja vrtca, ki je nastala pri sprostitvi omejitev plačne politike zaradi krize v predhodnih letih ter spremembo števila oddelkov ter zaradi spremenjene sestave starostnih skupin otrok, ki so vključeni v vzgojnovarstveni proces.
Občinski svetniki so sprejeli tudi novo ceno socialnovarstvene storitve Pomoč na domu, pri čemer se sprememba nanaša le na prispevek občine in ne na plačilo uporabnikov. Spomnimo, za to storitev, ki je namenjena negi in drugi oskrbi starejših občank in občanov, ki še lahko živijo na svojem domu in kot taka predstavlja pomembno socialno dobrino, prispeva občina pretežni del, uporabniki pa le 5 EUR za uro uporabe te storitve.
Sodražica leta 2020 praznuje 800 letnico prve pisne omembe. Zato občina želi, da se poleg primernih prireditev tega leta, proslavimo tudi z izdajo knjige - monografije o Sodražici, njenih ljudi, krajih, zgodovini in vseh znamenitostih. Zaradi tega je bil s strani župana sklican organizacijski odbor, ki se je nato preuredil v uredniški odbor. Za vodjo oziroma urednika je bil imenovan mag. Ludvik Mihelič, profesor zgodovine in geografiji in pobudnik projekta, ki je občinskemu svetu tudi predstavil podrobnejši program obeležitve jubileja in priprave same knjige.
 

Brezplačne meritve
Lekarna Ribnica obvešča o brezplačnih meritvah, ki bodo potekali v Lekarni Ribnica, in sicer:
- 7. marca 2017-  brezplačna meritev venskega pretoka v nogah od 9. do 12. ure,   
- 22. marca 2017 - brezplačna meritev sladkorja v krvi od 8. do 12. ure  
- 31. marca 2017 - brezplačna meritev sladkorja v krvi od 8. do 11.ure  
Vsak mesec imajo tudi brezplačni pregled lasišča, na katerega se naročite v Lekarni Ribnica ali po telefonu 01/83-69-270.

Arhiv novic

Razpisi

10. 3. 2017 8:00
Razpis za ravnatelja / ravnateljico

Rok: 24. 3. 2017 23:59

Objavljen v Uradnem listu 10. 3. 2017. Vsebina razpisa: Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in i ... Preberi več >>

20. 1. 2017 7:00
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2017

Rok: 20. 2. 2017 12:00

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 27/02 Odl.US:U-I-210/98-32), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14 in 16/ ... Preberi več >>

20. 1. 2017 7:00
Razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2017

Rok: 31. 8. 2017 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 105/2015), objavlja Občina Sodražica RAZPI ... Preberi več >>

10. 1. 2017 7:00
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2017

Rok: 17. 2. 2017 11:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013 in 68/2016) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne ... Preberi več >>

10. 1. 2017 7:00
Razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2017

Rok: 15. 2. 2017 12:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRU ... Preberi več >>

10. 1. 2017 7:00
Razpis za računovodjo

Rok: 13. 1. 2017 0:00

Glasbena šola Ribnica objavlja prosto delovno mesto za računovodjo. Več informacij je na voljo v priponki. Sporočilo o prostem delovnem mestu ... Preberi več >>

Arhiv razpisov