Aktualno

Razpis za vpis novih učencev za šolsko leto 2017/2018 v Glasbeno šolo Ribnica
Razpis je objavljen v priponki.

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v ponedeljek, 15. 5. 2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Ribnica, Sodražica, Dobrepolje in Velike Lašče.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Delo občinskega sveta: 15. redna seja
V sredo, 19. aprila, je občinski svet Občine Sodražica imel 15. redno sejo z dnevnim redom, ki ga je sestavljalo 11 točk. Med drugim tudi naslednje pomembnejše točke kot je odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (dopolnjeni predlog), Zaključni račun za leto 2016, noveli odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in občinskega prostorskega načrta ter podajo mnenja k kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Sodražica. Občinskemu svetu sta bili med drugim predstavljeni tudi poročili Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Policijske postaje Ribnica za preteklo leto, ki sta ju predstavili vodja MIR Marija Ajdič Francelj in komandir PP Ribnica Rudi Topolovec.
Občinski svetnica in svetniki so pred sejo prisostvovali predstavitvi kandidatk in kandidatov za mesto ravnatelja OŠ (vabilu na predstavitev sta se odzvali dve kandidatki od treh) in postavili nekaj vprašanj. V okviru seje pa so sprejeli mnenje, iz katerega izhaja, da sta kandidatki Majda Kovačič Cimperman, dosedanja v.d. ravnatelja, in Barbara Benčina primerni za to mesto, o tretjem kandidatu, to je dr. Tadeju Bračku, ki je opravičil svoj izostanek pri predstavitvi, pa se občinski svet ni opredelil.
Predhodno je občinski svet obravnaval dopolnjeni predlog proračuna za leto 2018. Glede na to, da iz prve obravnave in javne predstavitve ni bilo podanih pripomb, je župan občinskemu svetu podal skoraj identičen predlog proračuna, le s spremembo pri operaciji Agromelioracija Gora (prelongacija sredstev). Občinski svet je tako dopolnjeni predlog soglasno sprejel. Proračun Občine Sodražica za leto 2018 je na prihodkovni strani visok skoraj 4 mio evrov oziroma 3.912.039 evrov in na odhodkovni strani malenkost manj, to je 3.888.384 evrov. Od tega tekoči odhodki predstavljajo 16 %, transferji 21 % proračuna, investicijski del pa preostanek, to je 63 % proračunskih sredstev. Tako ocenjujemo sprejeti proračun za razvojno naravnan, saj je skoraj dvotretjinski delež za naslednje leto načrtovanih odhodkov predviden za pripravo ali izvedbo investicijskih projektov. Med pomembnejšimi projekti ostaja v naslednjem letu v prvi vrsti medobčinski projekt Oskrba s pitno vodo SORIKO. Poleg tega projekta pa se načrtuje zaključek projekta Ureditev centra Sodražica (prometna in okoljska infrastruktura v centru Sodražice) in Agromelioracija Gora. Predvidevamo tudi sredstva na projektih Gradnje odprtega širokopasovnega omrežja in Agromelioracije Zamostec - Vinice - Zapotok, vendar pa sta ta dva projekta še v fazi načrtovanja, saj je realizacija odvisna še od določenih pogojev, med drugim tudi od uspeha pridobitve sofinancerskih sredstev. Proračun, v okviru investicijskega dela, predvideva še nekaj manjših projektov, predvsem s področja prometne in okoljske infrastrukture v posameznih vaseh, ter investicijskih vzdrževanj obstoječih objektov in infrastrukture.
V okviru sprejetega Načrta razvojnih programov so podane tudi investicijske usmeritve v naslednjih letih, zlasti s projekti rekonstrukcije ceste v Žimaricah, Kanalizacija Sodražica II. in III. faza (to je izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovoda v Zamostcu ter kanalizacija v Vinicah in Zapotoku) ter načrtovanje razširitve vrtca in izgradnjo nove kuhinje v okviru OŠ.
Občinski svet je sprejel tudi zaključni račun za leto 2016. Občina Sodražica je leto 2016 zaključila veljavni proračun z realizacijo v višini 2.290.861 evrov na prihodkovni strani in 2.275.263 evrov na odhodkovni strani. Realizacija je bila 97,1 % glede na sprejeti oz. rebalansirani proračun.
Občinski svet je na tej seji sprejel po skrajšanem postopku noveli dveh odlokov. Z Odlokom o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč je dvignil zneskovno mejo za določitev obročnega plačila z zdajšnjih 20 EUR na 25 EUR, kot to določa nov zakon o davčnem postopku, ter z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtovanju dopolnil veljavni Odlok z uvrstitvijo določenih vrst objektov (gasilski domovi) med dovoljene gradnje znotraj območij centralne gradnje. 
 
Občina Sodražica, 20.04.2017

Obvestilo Lekarne Ribnica
Zaradi letnega dopusta bo Lekarniška podružnica Sodražica od 24.4. do vključno 3.5.2017 zaprta.
Hvala za razumevanje.

V petek meritve meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo jutri, v petek 10.3.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
 

Arhiv novic

Razpisi

23. 5. 2017 7:00
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

Rok: 6. 6. 2017 10:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 105/2015 in 12/2017) Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja km ... Preberi več >>

19. 4. 2017 17:40
Javno naročilo 'Obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212 Bloška Polica - Sodražica

Rok: 12. 5. 2017 10:00

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za obnovo voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica, R1-212/1120 Sodražica - Žlebič in R3-653/1363 Sodražica ... Preberi več >>

18. 4. 2017 17:20
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVEDBO PROJEKTA 'OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA OBČINE SODRAŽICA'

Rok: 23. 5. 2017 10:00

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvedbo projekta 'Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega izgradnjo, vzdrževanje, obratovanje in upravljanje distribucijskega omrežja. Koncesijsko razmer ... Preberi več >>

31. 3. 2017 15:00
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Rok: 19. 4. 2017 11:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža ... Preberi več >>

20. 3. 2017 0:00
2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017

Rok: 16. 5. 2017 12:00

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine ... Preberi več >>

10. 3. 2017 8:00
Razpis za ravnatelja / ravnateljico

Rok: 24. 3. 2017 23:59

Objavljen v Uradnem listu 10. 3. 2017. Vsebina razpisa: Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in i ... Preberi več >>

Arhiv razpisov