Aktualno

Delo občinskega sveta: 20. redna seja
Občinski svet Občine Sodražica je v sredo zvečer zasedal že na 20. redni seji v letos iztekajočem mandatu. Svetniki so obravnavali 9 točk dnevnega reda, od katerih še posebej izpostavimo spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta v drugi obravnavi (1), sprejem Zaključnega račun Občine Sodražica za leto 2017 (2) ter Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (3). Občinski svet se je tudi seznanil z Letnima poročiloma JP Hydrovod Kočevje d.o.o. in JKP Komunala Ribnica d.o.o., s katerima sta oba izvajalca javne gospodarske službe predstavila rezultate poslovanja v preteklem letu. Občinski svet je sprejel še Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2018 in Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2018, ki ga je tako dopolnil še z nekaj zemljišči, ki se dodatno vključujejo v načrt razpolaganja ter obravnaval predlog sklepa Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem o podani vlogi občana.
Na koncu seje so svetniki v okviru redne točke Pobude in vprašanja zastavili vprašanja v zvezi s potekom investicijskih projektov oz. posameznih segmentov, z vzdrževanjem in sanacijo cest ter podali eno pobudo.

Dodatna pojasnila k nekaterim točkam

(1) Občinski svet je v drugi obravnavi, to je dokončno, sprejel spremembe in dopolnitve poslovnika, ki določa delo občinskega sveta. Predlagane spremembe sicer ne prinašajo pomembnejših novosti, saj povečini predstavljajo uskladitev z veljavno zakonodajo (zlasti s področja varstva osebnih podatkov). Novela poslovnika bo tako vstopila v veljavo po objavi v uradnem listu.
(2) Občinski svet je obravnaval in soglasno sprejel Zaključni račun Občine Sodražica za preteklo leto. Zaključni račun sestavljajo odlok, splošni in posebni del, načrt razvojnih programov ter obrazložitve. Predvsem je to dokumenta, ki podaja podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Pri načrtu razvojnih programom pa je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter njihovi realizaciji v preteklem letu. Konkretno tako iz zaključnega računa izhaja, da znaša realizacija na strani prihodkov v preteklem letu v višini 2.961.446 evrov, kar predstavlja 99,3% realizacijo glede na veljavni proračun. Na strani odhodkov pa znaša realizacija 3.155.128 evrov, kar je 98,7% glede na veljavni proračun. Zaključni račun je tako tudi potrdil primanjkljaj, ki se je, kot je predvidel že rebalans proračuna za leto 2017, pokril s prerazporejenimi sredstvi iz predhodnega leta ter najetim posojilom. Najeto posojilo se nanaša izključno na izvedbo investicijskih projektov, zlasti operacije Oskrba s pitno vodo SORIKO, preko katere se bo posojilo tudi servisiralo oz. odplačalo.
(3) Po sprejemu v Občini Ribnica meseca februarja in nato pretekli mesec še v Občini Loški Potok je tudi naš Občinski svet obravnaval in soglasno sprejel predlog o spremembi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki je bil na občino podan s strani izvajalca te javne službe, to je JKP Komunale Ribnica. Na podlagi veljavne zakonodaje morajo izvajalci javnih gospodarskih službe letno podati finančno poročilo v obliki elaborata, kjer se preverijo cene in na podlagi ugotovitev tudi predlagati spremembe, če so zato izpolnjeni pogoji. V skladu z navedenim je tako tudi Komunala predložila predlog za spremembo cen zaradi zagotovitve pokrivanja stroškov storitve zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Glavni razlogi za spremembo so v največji meri zmanjšanje volumna odvzema pri gospodarstvu, kar posledično pomeni prerazporeditev obremenitve na gospodinjstva, v manjši meri pa tudi povečani ostali stroški (amortizacija voznega parka, strošek dela, stroški odlaganja, ki ga izvaja podjetje Snaga Ljubljana, stroški odlaganja nevarnih in kosovnih odpadkov itd). Tako se bodo cene te javne službe tudi pri nas nekoliko povečale oziroma uskladile s cenami v sosednjih občinah, kar primeroma pomeni, da bo končni znesek, ki ga plačuje uporabnik npr. za 120 litrski zabojnik po novem plačal 2,04 EUR z DDV več kot do sedaj, se pravi namesto dosedanjih 11,92 evrov po novem pa 13,96 evrov. Sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu RS. 

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v sredo, 11. 4. 2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 

Obvestilo o letnem delovnem času zbirnega centra Goriča vas
Komunala Ribnica d.o.o. obvešča, da bo zbirni center Goriča vas od 2.4.2018 začel obratovati po letnem delovnem čas, in sicer:

  • ponedeljek, sreda, četrtek, petek:  od 7. do 15. ure,

  • torek: od 11. do 19. ure,

  • sobota: od 8. do 13. ure.


Komunala Ribnica d.o.o. prosi, da se navedenega urnika držite in ne dovažate predhodno odpadkov in jih puščate pred vrati ali na dvorišču.
Hvala za razumevanje.

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 22. 03. 2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Dobrepolje, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 

Obvestilo
Občina Sodražica obvešča, da je prišlo do okvare na omrežju javne razsvetljave v središču Sodražice. Ker je danes zaradi kompleksnosti ni bilo mogoče v celoti odpraviti, se bo popravilo nadaljevalo še jutri. Za morebitne nevšečnosti se vsem opravičujemo.

Arhiv novic

Razpisi

18. 5. 2018 7:00
Razpis za vpis novih učencev v Glasbeno šolo Ribnica za šolsko leto 2018 / 2019

Rok: 28. 5. 2018 19:00

Glasbena šola Ribnica vabi vse, ki se nam želite pridružiti na vpis v naslednje programe: • PROGRAM PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA - otroci rojeni v letu 2013 • GLASBENA PRIPRAVNICA - otroci rojeni v letu 2012 (bodoči učenci 1. razreda os ... Preberi več >>

26. 4. 2018 7:00
Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2019/2022'

Rok: 1. 6. 2018 10:00

Predmet javnega razpisa je: 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021', s sklenitvijo pogodbe za obdobje 4-ih. Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predvide ... Preberi več >>

11. 4. 2018 7:00
UČITELJ LIKOVNE UMETNOSTI IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU

Rok: 16. 4. 2018 23:00

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto učitelja likovne umetnosti - učitelja v podaljšanem bivanju. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

6. 4. 2018 14:00
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

Rok: 11. 5. 2018 10:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/2018) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države ... Preberi več >>

29. 3. 2018 7:00
Razpis za pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok

Rok: 28. 3. 2018 4:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

22. 3. 2018 7:00
Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Rok: 27. 3. 2018 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

Arhiv razpisov