Razpisi

Javni razpisi

Razpis za ravnatelja / ravnateljico

Datum objave: 10. 3. 2017 8:00
Rok oddaje: 24. 3. 2017 23:59
Številka:

Objavljen v Uradnem listu 10. 3. 2017.

Vsebina razpisa:
Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) in sklepa 8. redne seje Sveta šole, z dne 22. 2. 2017 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 delovnih dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, z oznako 'Razpis za ravnatelja - NE ODPIRAJ'. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje zadnji dan roka.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

V. d. ravnateljice: Majda Kovačič Cimperman l. r.
Predsednica Sveta šole: Darja Vetrih l. r.

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2017

Datum objave: 20. 1. 2017 7:00
Rok oddaje: 20. 2. 2017 12:00
Številka: 671-1/17

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 27/02 Odl.US:U-I-210/98-32), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14 in 16/15) ter Letnega programa športa za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 13. redni seji 14. 12. 2016, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2017

1. Naročnik javnega razpisa je Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

2. Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali naslednji programi:
- interesna športna vzgoja otrok - 1.500,00 EUR,
- kakovostni šport - 5.000,00 EUR,
- športna rekreacija starejših - 500,00 EUR,
- športne prireditve - 2.000,00 EUR,
- delovanje društev in klubov - 7.000,00 EUR.

3. Popolne in v roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi veljavnega Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14 in 16/15) (v nadaljevanju: Pravilnik) in Letnega programa športa za leto 2017. Pravilnik in Letni program športa za leto 2017 sta prilogi razpisne dokumentacije.

4. Skupna vrednost sredstev razpisa je 16.000,00 EUR.

5. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.

6. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, ostala društva, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
 so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu zakonom,
 imajo sedež v občini Sodražica in izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
 imajo sedež izven občine Sodražica in izvajajo dejavnost na območju občine Sodražica, v katero je vključenih najmanj 80% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
 Kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za občino Sodražica, imajo lahko sedež izven občine Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v občini Sodražica.
 imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
 imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
 občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke,
 izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.

7. Vsebina vloge: Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2017 morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine www.sodrazica.si

8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 20. 02. 2017 do 13. ure. Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - ŠPORT 2017'.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci športnih programov bo župan občine Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. št. 01 83 66 075 pri Petri Marn.

Številka: 671-1/17
Datum: 20. 01. 2017

Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2017

Datum objave: 20. 1. 2017 7:00
Rok oddaje: 31. 8. 2017 23:59
Številka: 419-1/17

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 105/2015), objavlja Občina Sodražica

RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2017

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica.

2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.

3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2017.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:
- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
- ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
- ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
- ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.

4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:
 pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
 cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 promocijski učinek za občino,
 tradicionalnost,
 inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
 kakovost in izvedljivost projekta,
 medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
 organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
 sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
 dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.

5. Višina prvega razpisa znaša 4.000 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 4.800 EUR - finančna sredstva so zajeta na proračunski postavki: 4120014 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO ŠPORT.

6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2017'.

Razpis je odprt do 31. 08. 2017 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.

8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.


Številka: 419-1/17
Datum: 20. 01. 2017
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2017

Datum objave: 10. 1. 2017 7:00
Rok oddaje: 17. 2. 2017 11:00
Številka: 610-1/17

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013 in 68/2016) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/2008, 17/2014 in 93/2014)

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2017

1. Naročnik javnega razpisa: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

A) REDNA DEJAVNOST
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
B) KULTURNE PRIREDITVE, ki so namenjene občanom in promociji občine,
C) PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA.

3. Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter kulturne dediščine.

4. V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi pravilnika, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

5. Vrednost sredstev razpisa je 10.000,00 EUR.

6. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.

7. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ostala društva, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih področji ustvarili zaključen projekt.

Ostali pogoji so naslednji:
- da imajo v sedež v Občini Sodražica,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega prebivališča v občini Sodražica.

Izjemoma lahko pridobijo sredstva po tem pravilniku tudi tista društva s sedežem izven Občine Sodražica, v katerih aktivno sodelujejo občani občine Sodražica, in ki izvajajo dejavnost tudi v občini Sodražica oz. s svojim delovanjem bistveno prispevajo k promociji Občine Sodražica.

8. Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo interesenti dobijo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica oz. na spletni strani www.sodrazica.si

9. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 17. 02. 2017 do 11. ure. Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - KULTURA 2017.

10. Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejetem sklepu direktorja občinske uprave. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.


Številka: 610-1/17 Župan Občine Sodražica
Datum: 10. 01. 2017 Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2017

Datum objave: 10. 1. 2017 7:00
Rok oddaje: 15. 2. 2017 12:00
Številka: 093-1/17

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2017

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za sofinanciranje izvajanja redne dejavnosti in enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica.

2. Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v občini Sodražica. Organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Sodražica, se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Sodražica.

3. Višina sofinanciranja s strani Občine Sodražica je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete ter pomembnosti programa oz. projekta. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oz. projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oz. programa prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi za občane občine Sodražica (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov), ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo).

4. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2017 znaša 5.500,00 EUR in so zajeta na proračunski postavki: 4120003 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - HUMANITARNE IN DR. ORGANIZACIJE

5. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki dotacij za naslednje namene:
- humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim posameznikom, humanitarne akcije),
- socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost),
- programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine,
- programi za upokojence,
- programi za organizacije vojnih veteranov.

6. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje, nevladna in neprofitna organizacija, oziroma drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter dejavnosti, namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje teh dejavnosti,
- imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom,
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
- imajo sedež na območju občine Sodražica ali izvajajo aktivnosti na območju občine Sodražica oziroma imajo včlanjene tudi člane - občane občine Sodražica.

7. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - DRUGA DRUŠTVENA DEJAVNOST 2017'.

Prvi rok za oddajo vloge je 15. 02. 2017 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 16. 02. 2017), drugi rok za oddajo vlog je 15. 03. 2017 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 16. 03. 2017), tretji rok za oddajo vlog bo 18. 04. 2017 do 12. ure. Zadnje odpiranje vlog bo 19. 04. 2017, če ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih. Razpis je odprt do porabe sredstev. Obvestilo o zaprtju razpisa se objavi na oglasni deski Občine Sodražica in na spletni strani www.sodrazica.si.

9. Sredstva bodo upravičencem dodeljena z odločbo direktorja občinske uprave, ki bo izdana najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

10. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.Številka: 093-1/17
Datum: 10. 01. 2017
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Javni natečaji

Razpis za računovodjo

Datum objave: 10. 1. 2017 7:00
Rok oddaje: 13. 1. 2017 0:00
Številka: -

Glasbena šola Ribnica objavlja prosto delovno mesto za računovodjo.
Več informacij je na voljo v priponki.

Javni pozivi

1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017

Datum objave: 9. 1. 2017 7:00
Rok oddaje: 28. 2. 2017 12:00
Številka:

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, katerega vodilni partner je RC Kočevje Ribnica d.o.o., 9. januarja 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2017

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2017-2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 'Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost'. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi: http://las-ppd.si/1-javni-poziv/

V občini Sodražica bo predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in za pomoč pri izpolnjevanju vlog na javni poziv, v torek, 24.1.2017, ob 17. uri v sejni sobi Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica - na delavnico se lahko prijavite do 23.1.2017.
Vsi termini in lokacije delavnic so objavljeni v priponki.

Javni pozivi

Poziv za imenovanje predstavnika Občine Sodražica v svet JZ Knjižnica Miklova hiša

Datum objave: 19. 9. 2016 0:00
Rok oddaje: 27. 9. 2016 0:00
Številka: 014-6/11

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sodražica poziva k podaji predlogov za imenovanje predstavnika Občine Sodražica v svet Javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica. Občina Sodražica ima v svetu zavoda enega predstavnika, ki je imenovana za dobo 5 let. Po preteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana za člana sveta zavoda.
Kandidat mora obvladati področje, ki ga pokriva zavod (knjižnica) oz. financ oz. pravnih zadev. Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo, posredujte na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, najkasneje do 27.9.2016.

Javni razpisi

2. razpis za pokroviteljstvo občine Sodražica za leto 2016

Datum objave: 1. 9. 2016 7:00
Rok oddaje: 31. 10. 2016 0:00
Številka: 419-2/16

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 105/2015), objavlja Občina Sodražica

2. RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2016

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica.

2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.

3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2016.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:
- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
- ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
- ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
- ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.

4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:
 pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
 cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 promocijski učinek za občino,
 tradicionalnost,
 inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
 kakovost in izvedljivost projekta,
 medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
 organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
 sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
 dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.

5. Višina drugega razpisa znaša 2.756,00 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO.

6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2016'.

Razpis je odprt do 31. 10. 2016 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.

8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.


Številka: 419-2/16
Datum: 01. 09. 2016
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Razpis o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2016

Datum objave: 16. 6. 2016 12:00
Rok oddaje: 30. 9. 2016 11:00
Številka: 030-1/16

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 16. 06. 2016

RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2016

Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2016, so:

Zlata plaketa Občine Sodražica
Priznanje Občine Sodražica

ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA

Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica.

PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA

Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru.

Podelijo se največ ena Zlata plaketa Občine Sodražica in največ tri Priznanja Občine Sodražica.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.

Predlog mora vsebovati:

ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja,
navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša,
ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
utemeljeno pisno obrazložitev.

Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2016', ki bodo prispeli na naslov Občine osebno ali po pošti do vključno 30. 9. 2016 do 11. ure.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, telefon 83-66-075.Datum: 8.6.2016

Številka: 030-1/16

 

Arhiv