Razpisi

Javna naznanila

PREDNOSTNA LISTA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Datum objave: 5. 9. 2017 14:15
Rok oddaje: 20. 9. 2017 14:15
Številka: 3523-1/17

Občina Sodražica na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/2011 in 47/2014) in javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil javno objavljen dne 01. 08. 2017 na spletni strani www.sodrazica.si in na oglasni deski Občine Sodražica, objavlja Prednostno listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.
Več informacij je na voljo prilogi.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Datum objave: 4. 9. 2017 10:00
Rok oddaje: 30. 9. 2017 23:59
Številka:

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 za dijake in študente z dne, 4. 9. 2017, objavlja

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 za vlagatelje, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev ter višina štipendij.

2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta.

Štipendija se lahko dodeli:
- državljanom R Slovenije, ki imajo stalno bivališče v eni od občin, in sicer: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče
- vlagateljem, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let ter ob prvem vpisu v prvi letnik visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let
- vlagateljem, ki niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti
- vlagateljem, ki niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
- vlagateljem, ki imajo v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,1 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni učenci ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- vlagateljem, ki imajo v srednješolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 4,10 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni dijaki ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- vlagateljem, ki so maturanti z izjemnim splošnim uspehom (zlati maturanti).

3. VIŠINA SREDSTEV ŠTIPENDIJ

Višina sredstev namenjena vlagateljem znaša 4.000,00 EUR in se razdeli v naslednja deleža:
- 1.500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili osnovno šolo
- 2.500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje.

Štipendija za dijaka znaša 150,00 EUR/mesec in 250,00 EUR/mesec za študenta.

4. PORABA SREDSTEV IN RAZVRŠČANJE VLAGATELJEV

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, se v svoji skupini razvrstijo glede na izkazane rezultate in internega pravilnika, od najboljšega, do najslabšega rezultata.

Glede na razpoložljiva sredstva uprava fundacije dodeli dve enoletni štipendiji tistima vlagateljema, ki sta se v posamezni skupini najbolje razvrstila.

5. OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA

Obveznosti se uredijo s pogodbo o štipendiranju.

6. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Vlagatelj mora za uveljavljanje pravice do štipendije predložiti:
- izpolnjen obrazec vloge za uveljavljanje pravice do štipendije (obrazec je na voljo na sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje)
- originalno potrdilo o vpisu v izobraževalni program
- evropski življenjepis
- overjeno dokazilo šole o šolskem uspehu in dokazilo o nadarjenosti (za dijake) ter dokazila o izkazovanju uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- overjeno dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh (za študente).

Za dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, se štejejo spričevalo o poklicni oziroma splošni maturi oziroma diploma o opravljeni mednarodni maturi, iz katere je razvidno število točk, ki jih je kandidat dosegel na poklicni, splošni oziroma mednarodni maturi.

7. ODDAJA VLOGE IN ODLOČANJE

Vlogo, potrdilo o vpisu, življenjepis in dokazila vlagatelji pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Zadnji rok za oddajo vlog je 30. september 2017.

O dodelitvi štipendije bo fundacija odločila v roku 7 dni od ugotovitve popolnosti vseh prispelih vlog.

Vloga je popolna, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke.

Nepravočasno vložene vloge in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. O rešitvi vlog za štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni.

Informacije in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu uros.novak@univox.si


Kočevje, 4. september 2017


Uprava fundacije
Predsednik Uroš Novak

Javni pozivi

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Datum objave: 4. 8. 2017 10:00
Rok oddaje: 22. 8. 2017 10:00
Številka: 3523-1/17

Občina Sodražica obvešča svoje občane, da je objavljen javni razpis za oddajo enega neprofitnega stanovanja z naslednjo površino: 66,04 m2. Stanovanje se nahaja na Cesti Notranjskega odreda 16, v Sodražici.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v občini Sodražica.

Več informacij in obrazec vloge lahko dobite na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3 ali na spletni strani Občine Sodražica.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017

Datum objave: 3. 8. 2017 7:00
Rok oddaje: 4. 9. 2017 11:00
Številka: 410-8/17

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS št. 105/15, 12/17) objavlja

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017

Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je:
- sofinanciranje obnove sakralnih objektov, ki so vpisani v razvid sakralne dediščine,
- sofinanciranje gradnje sakralnih objektov, ki so nekoč že stali in bili kasneje porušeni,
- nakup opreme za potrebe objektov iz 1. in druge alineje,
na območju občine Sodražica v letu 2017.

Upravičenci
Upravičenci so registrirane verske skupnosti, ki so lastniki oz. upravljavci objektov sakralne dediščine na območju občine Sodražica.

Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški so: gradbeno-obrtniška in restavratorska dela na objektih sakralne dediščine, nakup opreme za potrebe objektov, ki so predmet tega javnega poziva. Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja so računi izvajalca del.

Kriteriji za dodelitev sredstev
Prednost pri sofinanciranju imajo objekti, ki so razglašeni za kulturni spomenik, oz. objekti, na katerih bi z opustitvijo obnovitvenih del nastala težko popravljiva škoda. Višina sofinanciranja bo odvisna od skupne vrednosti prijavljenih projektov in se določi s sklepom Komisije. Merila so določena v razmerju, ki se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto vseh upravičenih vlog, glede na vrednost upravičenih stroškov. Vse prispele vloge bo pregledala in ovrednotila tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.

Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena v Proračunu Občine Sodražica za leto 2017, proračunska postavka 18036, konto 4310002, in znaša 4.000 EUR.

Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega poziva. Vlogo je potrebno posredovati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako 'Prijava na poziv - sakralni objekti'. Na kuverti mora biti jasno naveden tudi naslov vlagatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na sedež Občine Sodražica do 4. 9. 2017 do 11. ure.

Informacije
Za dodatne informacije glede poziva se obrnite na Darjo Vetrih, e-naslov: darja.vetrih@sodrazica.si ali 01 83 71 005.

Datum: 3. 8. 2017
Št. zadeve: 410-8/17

Občina Sodražica

Javni razpisi

Razpis za predmetnega učitelja matematike in tehnike

Datum objave: 18. 7. 2017 7:00
Rok oddaje: 21. 7. 2017 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto za predmetnega učitelja matematike in tehnike.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javna naročila

Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica

Datum objave: 26. 6. 2017 0:00
Rok oddaje: 1. 8. 2017 12:00
Številka: 430-7/17

Predmet javnega razpisa je: 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021', s sklenitvijo pogodbe za obdobje 4-ih let, po naslednjih razpisanih sklopih:
SKLOP 1:
1. relacija Podklanec 22 - Podklanec AP - Sodražica
1.1. relacija Podklanec 15 - Podklanec avtobusna postaja
2. relacija Globel - Žimarice - Sodražica

SKLOP 2:
3. relacija Zapotok, križišče Mali Zapotok - Zapotok - Sodražica
4. relacija Vinice - Male Vinice -Lipovšica -Zamostec - Zamostec Podgora - Sodražica

SKLOP 3:
5. relacija Preska - Sodražica

SKLOP 4:
6. relacija Gora (vasi Janeži, Kržeti, Kračali, Petrinci, Betonovo) - Sodražica

Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:
• rok pričetka: s tekočim šolskim letom 1. 9. 2017
• rok zaključka: 30. 6. 2021.

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil na ali preko se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2. ROK ZA PREJEM PONUDB
1. 8. 2017 do 12:00.

3. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
1. 8. 2017 ob 13:00 uri, na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Več o razpisu na portalu javnih naročil:
Oznaka naročila je JN006322/2017-B01.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=211653

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

Datum objave: 23. 5. 2017 7:00
Rok oddaje: 6. 6. 2017 10:00
Številka: 330-2/17

Občina Sodražica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 105/2015 in 12/2017)

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017 v višini 1.500,00 EUR. Sredstva se dodelijo ustanovam in društvom, ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja.

2. Upravičenci do finančnih sredstev so pravne osebe (ustanove in društva), ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja. Prijavitelj mora imeti sedež na območju Občine Sodražica ali območje Občine Sodražica s svojim delovanjem pokriva.

3. Program se mora izvajati na območju Občine Sodražica, vendar morajo biti udeleženci prijavljenega programa večina iz Občine Sodražica.

4. Upravičeni stroški programa so:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane s kmetijskimi dejavnostmi,
- drugi materialni stroški, ki so nastali v zvezi z izvajanjem programa.

5. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.

6. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. V roku prispele prijave bo komisija vrednotila na podlagi naslednjih kriterijev:
1. udeleženci programa
a) osnovnošolska mladina 10 točk
b) uporabniki do 40 let 5 točk
c) uporabniki nad 40 let 3 točke

2. vsebina programa
a) učni program 10 točk
b) preventivni program 5 točk

3. izvajalci programa
a) partnerstvo dveh ali več izvajalcev 5 točk
b) prijavitelj program izvaja sam 0 točk

4. dolgoročni pomen za razvoj kmetijstva v občini Sodražica
a) velik 5 točk
b) opazen 3 točke
c) neopazen 0 točk

7. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si

8. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 06. 06. 2017 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - KMETIJSTVO 2017'.

9. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 10-ih dneh po obravnavi vlog.

10. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.

11. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačajo na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila, najkasneje do 30.11.2017. Zahtevek upravičenca bo moral vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun in potrdilo oz. dokazilo o plačanem računu),
- druga dokazila (poročilo oz. dokazilo o opravljenem usposabljanju)

Občina Sodražica

Javni razpisi

Javno naročilo 'Obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212 Bloška Polica - Sodražica

Datum objave: 19. 4. 2017 17:40
Rok oddaje: 12. 5. 2017 10:00
Številka: 430-4/17

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za obnovo voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica, R1-212/1120 Sodražica - Žlebič in R3-653/1363 Sodražica - Hrib ter razširitev desne krivine križišča od km 0,145 do km 0,190 s sanacijo in dograditvijo obstoječega mostu.

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA
Gospodarski subjekti lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 05. 05. 2017 do 10:00.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

2. ROK ZA PREJEM PONUDB
12. 5. 2017 do 10:00.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

3. VLOŽIŠČE
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

4. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
12. 5. 2017 ob 10:15 uri na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Predstavniki gospodarskih subjektov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje gospodarskega subjekta na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki gospodarskih subjektov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

5. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
BIANCO MENICA Gospodarski subjekt mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 30. 6. 2017 v višini 15.000 EUR.

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.

6. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

Več o razpisu na portalu javnih naročil:
Oznaka naročila je JN003598/2017-B01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=200705.

in

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu OBR-Popisi del in projektni dokumentaciji (dostopna na zahtevo po elektronski pošti pri kontaktni osebi naročnika:
Blažu Kovačiču, blaz.kovacici@sodrazica.si, 'Obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica, R1-212/1120 Sodražica - Žlebič in R3-653/1363 Sodražica - Hrib ter razširitev desne krivine križišča od km 0,145 do km 0,190 s sanacijo in dograditvijo obstoječega mostu' št. projekta 039/2015, januar 2017, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVEDBO PROJEKTA 'OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA OBČINE SODRAŽICA'

Datum objave: 18. 4. 2017 17:20
Rok oddaje: 23. 5. 2017 10:00
Številka: 430-3/17

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvedbo projekta 'Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega izgradnjo, vzdrževanje, obratovanje in upravljanje distribucijskega omrežja.

Koncesijsko razmerje se bo izvajalo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega zaključeno območje naselja na naslovu Trga 25. maja in dela območja naselja na naslovu Cesta Notranjskega odreda. Koncesijsko območje je podrobneje opredeljeno v prilogi 1.


Povezava na objavo na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=199869

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2017 10:00

JAVNO ODPIRANJE IZHODIŠČNIH PRIJAV: 23.05.2017 ob 10:10 uri na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.


Kontaktna oseba:
Blaž Kovačič
E-naslov: blaz.kovacic@sodrazica.si
Tel: 01 8366 051

Javni razpisi

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017

Datum objave: 20. 3. 2017 0:00
Rok oddaje: 16. 5. 2017 12:00
Številka:

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Rok za oddajo vlog: 16. 5. 2017

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib - Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 367.928 evrov iz ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša največ 80 %.

Tematska področja, ki bodo podprta, so:

· Ustvarjanje novih delovnih mest;

· Varstvo okolja in ohranjanje narave;

· Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V okviru objave 2. javnega poziva bodo potekale tudi delavnice, na katerih vam bo predstavljen javni poziv in izpolnjevanje vloge. V kolikor se ne morate udeležiti delavnice, ki je organizirana v vašem kraju, se lahko udeležite delavnice v katerikoli drugi občini. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti na: info@las-ppd.si.

Celotna razpisna dokumentacija in termini delavnic so objavljeni na spletni strani www.las-ppd.si

 

Arhiv