Razpisi

Javni razpisi

Razpis za predmetnega učitelja matematike in tehnike

Datum objave: 18. 7. 2017 7:00
Rok oddaje: 21. 7. 2017 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto za predmetnega učitelja matematike in tehnike.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javna naročila

Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica

Datum objave: 26. 6. 2017 0:00
Rok oddaje: 1. 8. 2017 12:00
Številka: 430-7/17

Predmet javnega razpisa je: 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021', s sklenitvijo pogodbe za obdobje 4-ih let, po naslednjih razpisanih sklopih:
SKLOP 1:
1. relacija Podklanec 22 - Podklanec AP - Sodražica
1.1. relacija Podklanec 15 - Podklanec avtobusna postaja
2. relacija Globel - Žimarice - Sodražica

SKLOP 2:
3. relacija Zapotok, križišče Mali Zapotok - Zapotok - Sodražica
4. relacija Vinice - Male Vinice -Lipovšica -Zamostec - Zamostec Podgora - Sodražica

SKLOP 3:
5. relacija Preska - Sodražica

SKLOP 4:
6. relacija Gora (vasi Janeži, Kržeti, Kračali, Petrinci, Betonovo) - Sodražica

Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:
• rok pričetka: s tekočim šolskim letom 1. 9. 2017
• rok zaključka: 30. 6. 2021.

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil na ali preko se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2. ROK ZA PREJEM PONUDB
1. 8. 2017 do 12:00.

3. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
1. 8. 2017 ob 13:00 uri, na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Več o razpisu na portalu javnih naročil:
Oznaka naročila je JN006322/2017-B01.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=211653

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

Datum objave: 23. 5. 2017 7:00
Rok oddaje: 6. 6. 2017 10:00
Številka: 330-2/17

Občina Sodražica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 105/2015 in 12/2017)

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017 v višini 1.500,00 EUR. Sredstva se dodelijo ustanovam in društvom, ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja.

2. Upravičenci do finančnih sredstev so pravne osebe (ustanove in društva), ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja. Prijavitelj mora imeti sedež na območju Občine Sodražica ali območje Občine Sodražica s svojim delovanjem pokriva.

3. Program se mora izvajati na območju Občine Sodražica, vendar morajo biti udeleženci prijavljenega programa večina iz Občine Sodražica.

4. Upravičeni stroški programa so:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane s kmetijskimi dejavnostmi,
- drugi materialni stroški, ki so nastali v zvezi z izvajanjem programa.

5. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.

6. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. V roku prispele prijave bo komisija vrednotila na podlagi naslednjih kriterijev:
1. udeleženci programa
a) osnovnošolska mladina 10 točk
b) uporabniki do 40 let 5 točk
c) uporabniki nad 40 let 3 točke

2. vsebina programa
a) učni program 10 točk
b) preventivni program 5 točk

3. izvajalci programa
a) partnerstvo dveh ali več izvajalcev 5 točk
b) prijavitelj program izvaja sam 0 točk

4. dolgoročni pomen za razvoj kmetijstva v občini Sodražica
a) velik 5 točk
b) opazen 3 točke
c) neopazen 0 točk

7. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si

8. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 06. 06. 2017 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - KMETIJSTVO 2017'.

9. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 10-ih dneh po obravnavi vlog.

10. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.

11. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačajo na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila, najkasneje do 30.11.2017. Zahtevek upravičenca bo moral vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun in potrdilo oz. dokazilo o plačanem računu),
- druga dokazila (poročilo oz. dokazilo o opravljenem usposabljanju)

Občina Sodražica

Javni razpisi

Javno naročilo 'Obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212 Bloška Polica - Sodražica

Datum objave: 19. 4. 2017 17:40
Rok oddaje: 12. 5. 2017 10:00
Številka: 430-4/17

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za obnovo voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica, R1-212/1120 Sodražica - Žlebič in R3-653/1363 Sodražica - Hrib ter razširitev desne krivine križišča od km 0,145 do km 0,190 s sanacijo in dograditvijo obstoječega mostu.

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA
Gospodarski subjekti lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 05. 05. 2017 do 10:00.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

2. ROK ZA PREJEM PONUDB
12. 5. 2017 do 10:00.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

3. VLOŽIŠČE
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

4. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
12. 5. 2017 ob 10:15 uri na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Predstavniki gospodarskih subjektov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje gospodarskega subjekta na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki gospodarskih subjektov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

5. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
BIANCO MENICA Gospodarski subjekt mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 30. 6. 2017 v višini 15.000 EUR.

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.

6. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

Več o razpisu na portalu javnih naročil:
Oznaka naročila je JN003598/2017-B01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=200705.

in

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu OBR-Popisi del in projektni dokumentaciji (dostopna na zahtevo po elektronski pošti pri kontaktni osebi naročnika:
Blažu Kovačiču, blaz.kovacici@sodrazica.si, 'Obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica, R1-212/1120 Sodražica - Žlebič in R3-653/1363 Sodražica - Hrib ter razširitev desne krivine križišča od km 0,145 do km 0,190 s sanacijo in dograditvijo obstoječega mostu' št. projekta 039/2015, januar 2017, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVEDBO PROJEKTA 'OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA OBČINE SODRAŽICA'

Datum objave: 18. 4. 2017 17:20
Rok oddaje: 23. 5. 2017 10:00
Številka: 430-3/17

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvedbo projekta 'Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega izgradnjo, vzdrževanje, obratovanje in upravljanje distribucijskega omrežja.

Koncesijsko razmerje se bo izvajalo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega zaključeno območje naselja na naslovu Trga 25. maja in dela območja naselja na naslovu Cesta Notranjskega odreda. Koncesijsko območje je podrobneje opredeljeno v prilogi 1.


Povezava na objavo na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=199869

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2017 10:00

JAVNO ODPIRANJE IZHODIŠČNIH PRIJAV: 23.05.2017 ob 10:10 uri na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.


Kontaktna oseba:
Blaž Kovačič
E-naslov: blaz.kovacic@sodrazica.si
Tel: 01 8366 051

Ostali razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Datum objave: 31. 3. 2017 15:00
Rok oddaje: 19. 4. 2017 11:00
Številka: 478-1/17

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto 2017, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nepremičnine parc. št. 2087/180, v izmeri 784 m2 in parc. št. 2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica in se prodajata kot zaključeni celoti.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestnima ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata s treh strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. Na zemljišču parc. št. 2087/180 k.o. 1619-Sodražica je vknjižena služnostna pravica položitve in vzdrževanja NN in VN kablovoda, ki poteka po predmetni parceli vzdolž južne parcelne meje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/17, z dne 27. 03. 2017, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 24.144,00 EUR oz. 29.455,68 EUR z DDV.
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stro¬ške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnini se prodajata po načelu videno - kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnini bosta prodani ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bosta kupcu nepremičnini izročili v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
 podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko),
 davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
 navedbo nepremičnin, na katero se ponudba nanaša,
 ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
 priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti najkasneje do srede, 19. aprila 2017 do 11. ure na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako: 'Ne odpiraj - Ponudba za nakup nepremičnin'.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.

4.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
 fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
 izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar ne starejši od 3 mesecev,
 potrdilo o plačani varščini,
 izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
 izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 05. 2017.

5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. št. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 20. 04. 2017, s pričetkom ob 12. uri v prostorih Občine Sodražica. Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Občina Sodražica

Javni razpisi

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017

Datum objave: 20. 3. 2017 0:00
Rok oddaje: 16. 5. 2017 12:00
Številka:

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Rok za oddajo vlog: 16. 5. 2017

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib - Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 367.928 evrov iz ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša največ 80 %.

Tematska področja, ki bodo podprta, so:

· Ustvarjanje novih delovnih mest;

· Varstvo okolja in ohranjanje narave;

· Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V okviru objave 2. javnega poziva bodo potekale tudi delavnice, na katerih vam bo predstavljen javni poziv in izpolnjevanje vloge. V kolikor se ne morate udeležiti delavnice, ki je organizirana v vašem kraju, se lahko udeležite delavnice v katerikoli drugi občini. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti na: info@las-ppd.si.

Celotna razpisna dokumentacija in termini delavnic so objavljeni na spletni strani www.las-ppd.si

Javni razpisi

Razpis za ravnatelja / ravnateljico

Datum objave: 10. 3. 2017 8:00
Rok oddaje: 24. 3. 2017 23:59
Številka:

Objavljen v Uradnem listu 10. 3. 2017.

Vsebina razpisa:
Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) in sklepa 8. redne seje Sveta šole, z dne 22. 2. 2017 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 delovnih dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, z oznako 'Razpis za ravnatelja - NE ODPIRAJ'. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje zadnji dan roka.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

V. d. ravnateljice: Majda Kovačič Cimperman l. r.
Predsednica Sveta šole: Darja Vetrih l. r.

Javni razpisi

Razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2017

Datum objave: 20. 1. 2017 7:00
Rok oddaje: 31. 8. 2017 23:59
Številka: 419-1/17

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 105/2015), objavlja Občina Sodražica

RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2017

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica.

2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.

3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2017.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:
- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
- ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
- ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
- ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.

4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:
 pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
 cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 promocijski učinek za občino,
 tradicionalnost,
 inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
 kakovost in izvedljivost projekta,
 medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
 organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
 sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
 dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.

5. Višina prvega razpisa znaša 4.000 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 4.800 EUR - finančna sredstva so zajeta na proračunski postavki: 4120014 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO ŠPORT.

6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2017'.

Razpis je odprt do 31. 08. 2017 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.

8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.


Številka: 419-1/17
Datum: 20. 01. 2017
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2017

Datum objave: 10. 1. 2017 7:00
Rok oddaje: 18. 4. 2017 12:00
Številka: 093-1/17

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2017

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za sofinanciranje izvajanja redne dejavnosti in enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica.

2. Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v občini Sodražica. Organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Sodražica, se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Sodražica.

3. Višina sofinanciranja s strani Občine Sodražica je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete ter pomembnosti programa oz. projekta. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oz. projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oz. programa prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi za občane občine Sodražica (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov), ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo).

4. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2017 znaša 5.500,00 EUR in so zajeta na proračunski postavki: 4120003 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - HUMANITARNE IN DR. ORGANIZACIJE

5. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki dotacij za naslednje namene:
- humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim posameznikom, humanitarne akcije),
- socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost),
- programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine,
- programi za upokojence,
- programi za organizacije vojnih veteranov.

6. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje, nevladna in neprofitna organizacija, oziroma drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter dejavnosti, namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje teh dejavnosti,
- imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom,
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
- imajo sedež na območju občine Sodražica ali izvajajo aktivnosti na območju občine Sodražica oziroma imajo včlanjene tudi člane - občane občine Sodražica.

7. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - DRUGA DRUŠTVENA DEJAVNOST 2017'.

Prvi rok za oddajo vloge je 15. 02. 2017 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 16. 02. 2017), drugi rok za oddajo vlog je 15. 03. 2017 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 16. 03. 2017), tretji rok za oddajo vlog bo 18. 04. 2017 do 12. ure. Zadnje odpiranje vlog bo 19. 04. 2017, če ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih. Razpis je odprt do porabe sredstev. Obvestilo o zaprtju razpisa se objavi na oglasni deski Občine Sodražica in na spletni strani www.sodrazica.si.

9. Sredstva bodo upravičencem dodeljena z odločbo direktorja občinske uprave, ki bo izdana najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

10. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.Številka: 093-1/17
Datum: 10. 01. 2017
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

 

Arhiv