Razpisi

Javni razpisi

UČITELJ LIKOVNE UMETNOSTI IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU

Datum objave: 11. 4. 2018 7:00
Rok oddaje: 16. 4. 2018 23:00
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto učitelja likovne umetnosti - učitelja v podaljšanem bivanju.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

Datum objave: 6. 4. 2018 14:00
Rok oddaje: 11. 5. 2018 10:00
Številka: 478-3/2018

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/2018) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto 2018, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
- Nepremičnine A: parc. št. 2087/180, v izmeri 784 m2 in parc. št. 2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica in se prodajata kot zaključeni celoti.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestnima ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata s treh strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. Na zemljišču parc. št. 2087/180 k.o. 1619-Sodražica je vknjižena služnostna pravica položitve in vzdrževanja NN in VN kablovoda, ki poteka po predmetni parceli vzdolž južne parcelne meje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/18, z dne 27. 03. 2018, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 25.150,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stro¬ške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.

- Nepremičnine B: parc. št. 2087/154, v izmeri 760 m2 in parc. št. 2087/164, v izmeri 118 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica, ki se prodajata kot zaključena celota.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, v osrednjem delu naselja Hosta. Širše območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/18, z dne 27. 03. 2018, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Nepremičnini se prodajata kot zaključena celota.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 22.389,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stro¬ške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.

- Nepremičnina C: parc. št. 1739/2, v izmeri 1.382 m2, k.o. 1619 - Sodražica.
Navedena parcela se nahaja v SZ delu naselja Sodražice, ob regionalni cesti Žlebič - Nova vas, v območju nastajajoče Obrtno poslovne cone Sodražica, nasproti kompleksa proizvodnih dejavnosti Fibran. Območje Obrtno poslovne cone Sodražica je že komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/18, z dne 27. 03. 2018, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 34.550,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stro¬ške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po 7. odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami ter na obrazcih razpisne dokumentacije, ki so objavljeni na spletni strani Občine Sodražica www.sodrazca.si, v zaprti kuverti najkasneje do petka, 11. maja 2018 do 10. ure na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako: 'Ne odpiraj - Ponudba za nakup nepremičnine ____'.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.3 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
- podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
- firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
- matično in davčno številko ponudnika,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
- izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list FURS za samostojne podjetnike,
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p.,
- navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
- dokazilo o vplačilu varščine,
- pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje,
- številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.

Ponudniki morajo ponudbi za nakup nepremičnine C predložiti tudi zavezujoč program dejavnosti bodočega objekta, ki mora biti v skladu z namenom področja Obrtne cone Fibran.

5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. št. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 11. 05. 2018, s pričetkom ob 12. uri v prostorih Občine Sodražica. Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. Prednost pri končni odločitvi bo imela ponudba, ki ne bo le najugodnejša glede na višino ponujene kupnine, temveč bo tudi najbolj prepričljiva (vsebinska ustreznost dejavnosti, časovnica investicije, načrtovana delavna mesta, druga dodatna ponudba itd.) s predstavljenim programom iz 4.4 točke tega razpisa. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 4.2 točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
6.4 Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6.5 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.6 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oz. lahko župan ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.

Številka: 478-3/2018
Občina Sodražica

Javni razpisi

Razpis za pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok

Datum objave: 29. 3. 2018 7:00
Rok oddaje: 28. 3. 2018 4:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Datum objave: 22. 3. 2018 7:00
Rok oddaje: 27. 3. 2018 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2018

Datum objave: 5. 3. 2018 8:00
Rok oddaje: 6. 4. 2018 11:00
Številka: 671-2/18

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) ter Letnega programa športa za leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 19. redni seji dne 21. 02. 2018, objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2018

1. Naročnik javnega razpisa je Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

2. Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali naslednji programi:
- interesna športna vzgoja otrok - 1.700,00 EUR,
- kakovostni šport - 6.800,00 EUR,
- športna rekreacija starejših - 500,00 EUR,
- športne prireditve - 2.000,00 EUR,
- delovanje društev in klubov - 7.000,00 EUR.

3. Popolne in v roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi veljavnega Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) (v nadaljevanju: Pravilnik) in Letnega programa športa za leto 2017. Pravilnik in Letni program športa za leto 2018 sta prilogi razpisne dokumentacije.

4. Skupna vrednost sredstev razpisa je 18.000,00 EUR.

5. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.

6. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, ostala društva, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
 so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu zakonom,
 imajo sedež v občini Sodražica in izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
 imajo sedež izven občine Sodražica in izvajajo dejavnost na območju občine Sodražica, v katero je vključenih najmanj 80% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
 Kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za občino Sodražica, imajo lahko sedež izven občine Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v občini Sodražica.
 imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
 imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
 občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke,
 izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.

7. Vsebina vloge: Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2018 morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine www.sodrazica.si

8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 06. 04. 2018 do 11. ure. Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - ŠPORT 2018'.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci športnih programov bo župan občine Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. št. 01 83 66 075 pri Petri Marn.

Številka: 671-2/18 Župan Občine Sodražica
Datum: 05. 03. 2018 Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2018

Datum objave: 1. 2. 2018 7:00
Rok oddaje: 31. 8. 2018 23:59
Številka: 419-2/18

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 23/2017), objavlja Občina Sodražica

RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2018

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica.

2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.

3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2018.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:
- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
- ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
- ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
- ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.

4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:
 pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
 cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 promocijski učinek za občino,
 tradicionalnost,
 inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
 kakovost in izvedljivost projekta,
 medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
 organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
 sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
 dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.

5. Višina prvega razpisa znaša 4.000 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 4.800 EUR - finančna sredstva so zajeta na proračunski postavki: 4120014 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO ŠPORT.

6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2018'.

Razpis je odprt do 31. 08. 2018 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.

8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.


Številka: 419-2/18
Datum: 01. 02. 2018
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Razpis za izdelavo pokrite tržnice

Datum objave: 22. 1. 2018 8:41
Rok oddaje: 12. 2. 2018 10:00
Številka: 430-2/18

Občina Sodražica objavlja razpis za izdelavo pokrite tržnice

1. OPIS JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema postavitev objekta - paviljona za namen pokrite tržnice Sodražica.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu 'Popisi del', ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Naročnik razpolaga tudi z naslednjo projektno in drugo dokumentacijo, skladno s katero je potrebno izvesti predmetno javno naročilo:

· Gradbeno dovoljenje, št-351-30/2016-2 z dne 09.03.2016;
· Načrt arhitekture, PZI - projekt za izvedbo št. 072/2016 z dne 08.08.2016;

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli 'na enoto mere'.

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope.

2. VRSTA POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju 'ZJN-3'). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti se bodo vključila pogajanja.

3. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 05.02.2018 do 9:00.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

4. ROK ZA PREJEM PONUDB

12.02. 2018 do 10:00.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

5. VLOŽIŠČE

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

12.02.2018 ob 10:15 uri na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

7. SOFINANCIRANJE

Javno naročilo se skladno z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-129/2017/7 z dne 2.10.2017 sofinancira skladno z javnim pozivom LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE. Sredstva so bila odobrena za operacijo 'Pokrita tržnica Sodražica'.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=239275

Javni razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2018

Datum objave: 12. 1. 2018 11:00
Rok oddaje: 14. 2. 2018 12:00
Številka: 093-1/18

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2018

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za sofinanciranje izvajanja redne dejavnosti in enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica.

2. Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v občini Sodražica. Organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Sodražica, se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Sodražica.

3. Višina sofinanciranja s strani Občine Sodražica je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete ter pomembnosti programa oz. projekta. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oz. projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oz. programa prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi za občane občine Sodražica (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov), ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo).

4. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2018 znaša 5.500,00 EUR in so zajeta na proračunski postavki: 4120003 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - HUMANITARNE IN DR. ORGANIZACIJE

5. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki dotacij za naslednje namene:
- humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim posameznikom, humanitarne akcije),
- socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost),
- programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine,
- programi za upokojence,
- programi za organizacije vojnih veteranov.

6. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje, nevladna in neprofitna organizacija, oziroma drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter dejavnosti, namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje teh dejavnosti,
- imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom,
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
- imajo sedež na območju občine Sodražica ali izvajajo aktivnosti na območju občine Sodražica oziroma imajo včlanjene tudi člane - občane občine Sodražica.

7. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - DRUGA DRUŠTVENA DEJAVNOST 2018'.

Prvi rok za oddajo vloge je 14. 02. 2018 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 15. 02. 2018), drugi rok za oddajo vlog je 14. 03. 2018 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 15. 03. 2018), tretji rok za oddajo vlog bo 16. 04. 2018 do 12. ure. Zadnje odpiranje vlog bo 17. 04. 2018, če ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih. Razpis je odprt do porabe sredstev. Obvestilo o zaprtju razpisa se objavi na oglasni deski Občine Sodražica in na spletni strani www.sodrazica.si.

9. Sredstva bodo upravičencem dodeljena z odločbo direktorja občinske uprave, ki bo izdana najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

10. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.


Številka: 093-1/18
Datum: 12. 01. 2018
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2018

Datum objave: 11. 1. 2018 11:00
Rok oddaje: 13. 2. 2018 11:00
Številka: 610-1/18

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/2008, 17/2014 in 93/2014)

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2018

1. Naročnik javnega razpisa: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

A) REDNA DEJAVNOST
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
B) KULTURNE PRIREDITVE, ki so namenjene občanom in promociji občine,
C) PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA.

3. Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter kulturne dediščine.

4. V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi pravilnika, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

5. Vrednost sredstev razpisa je 10.000,00 EUR.

6. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.

7. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ostala društva, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih področji ustvarili zaključen projekt.

Ostali pogoji so naslednji:
- da imajo v sedež v Občini Sodražica,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega prebivališča v občini Sodražica.

Izjemoma lahko pridobijo sredstva po tem pravilniku tudi tista društva s sedežem izven Občine Sodražica, v katerih aktivno sodelujejo občani občine Sodražica, in ki izvajajo dejavnost tudi v občini Sodražica oz. s svojim delovanjem bistveno prispevajo k promociji Občine Sodražica.

8. Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo interesenti dobijo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica oz. na spletni strani www.sodrazica.si

9. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 13. 02. 2018 do 11. ure. Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - KULTURA 2018.

10. Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejetem sklepu direktorja občinske uprave. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Številka: 610-1/18
Datum: 11. 01. 2018

Javne objave in razpisi

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Sodražica v najem

Datum objave: 5. 1. 2018 11:00
Rok oddaje: 23. 1. 2018 9:00
Številka: 3523-1/18

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKsEs, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. Us, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF in 14/17 - odl. Us), Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l in 14/15 - ZUUJFO in 76/15), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo tržnega stanovanja Občine Sodražica v najem

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, matična št. 1358154000, ID št. za DDV SI97149667.

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:
Predmet razpisa je trisobno stanovanje, površine 86,29 m2, v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Trg 25. maja 3, Sodražica. Predmetno stanovanje sestavljajo 3 sobe, kuhinja, kopalnica in drugi prostor. Stanovanje je v lasti Občine Sodražica.

3. POGOJI NAJEMA:
Stanovanje ni opremljeno. Možnost sklenitve pogodbe je s 01. 02. 2018 oz. v 3 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. Oddaja se za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja vrne najemniku brez obresti.

4. VIŠINA NAJEMNINE:
Izhodiščna mesečna najemnina znaša 220,00 €. Najemnina se usklajuje enkrat letno z rastjo življenjskih stroškov.
Poleg najemnine je najemnik skladno z 49. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 im 58/16) dolžan plačevati še obratovalne stroške, ki jih plačuje neposredno najemodajalcu oz. dobaviteljem, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške premoženjskega zavarovanja glede na sorazmerni delež površine najetega stanovanja ter druge stroške, ki bi nastali pri uporabi najetega stanovanja.

5. POGOJI V ZVEZI S STANJEM IN UREDITVIJO STANOVANJA:
- stanovanje se daje v najem neopremljeno,
- stanovanje je sveže prebeljeno,
- prepovedana je oddaja v podnajem;
- za ogled prostora, ki je predmet oddaje, se lahko dogovorijo na Občini Sodražica na tel. št. 83 66 075.

6. VIŠINA TER NAČIN PLAČILA VARŠČINE:
- zainteresirani ponudniki morajo do roka za oddajo ponudb plačati varščino v višini trimesečne izhodiščne najemnine na TRR občine Sodražica št. 01379-0100005681,
- ponudbe morajo vsebovati dokazilo o plačilu varščine, sicer bodo ponudbe kot nepopolne izločene iz nadaljnjega postopka;
- neizbranim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb;
- če uspeli ponudnik ne sklene najemne pogodbe ali kasneje odstopi od najema, varščina zapade v korist najemodajalca.

7. DRUGA DOLOČILA:
Interesenti za najem stanovanja morajo podati podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale stanovanje in višino ponujene mesečne najemnine.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve stanovanja po tem razpisu so:
- občan Občine Sodražica,
- da je prosilec plačilno sposoben poravnati profitno najemnino in ostale obveznosti za uporabo stanovanja.

8. KRITERIJ ZA IZBIRO:
V primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bo pri oddaji upoštevan kriteriji: višina ponujene najemnine. Iz postopka bodo izločeni vlagatelji, ki bodo prepozno oddali svojo ponudbo.
Vloge, kjer bo za stanovanje ponujena nižja najemnina od izhodiščne, se zavržejo.

9. POTRDILA IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PONUDNIKI PRILOŽITI K PONUDBI:
- izpolnjen obrazec ponudbe,
- parafirano najemno pogodbo,
- podatke o najemniku/ci in osebah, ki bodo z njim/o uporabljale stanovanje,
- potrdilo o plačilu varščine,
- dokazilo o plačilni sposobnosti (potrdilo o zaposlitvi in potrdilo o izplačanih neto plačah za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge oz. dokazila o drugih dohodkih, prejetih v zadnjih treh mesecih pred objavo razpisa za ponudnika in bodoče uporabnike).

10. IZBIRA PONUDNIKOV
Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 23. 01. 2018 ob 9.30 uri v mali sejni sobi Občine Sodražica. K odpiranju lahko pristopijo ponudniki oz. njihovi pooblaščenci, ki se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom in osebnim dokumentom.
Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje 3 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi tržnega stanovanja v najem sklene župan z izbranim ponudnikom najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Sodražica zadrži vplačano varščino.
Nepravočasne in nepopolne vloge bodo s sklepom zavržene.
Občina Sodražica lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški, ki so jih imeli z oddajo ponudbe, razen vplačane varščine.

11. ODDAJA VLOGE

Vloga za najem tržnega profitnega stanovanja je dosegljiva na spletni strani Občine Sodražica www.sodrazica.si ali v sprejemni pisarni občine.
Prosilci oddajo pisne vloge na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, v zaprti kuverti s pripisom 'Ponudba za oddajo tržnega stanovanja Občine Sodražica v najem - ne odpiraj!', do vključno 23. 01. 2018 do 9. ure. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb, to je od dne 23. 01. 2018 dalje.

12. DODATNE INFORMACIJE
Vsa pojasnila v zvezi z ogledom stanovanja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel: 01 86 33 075, pri Petri Marn. Ogled stanovanje je možen po predhodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elektronska pošte: obcina@sodrazica.si

Besedilo javnega razpisa - zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Sodražica: www.sodrazica.si in na oglasni deski Občine Sodražica.


Občina Sodražica
Župan
Blaž Milavec l.r.

Sodražica, 05. 01. 2018

 

Arhiv