Razpisi

Javna naročila

Razpis za izdelavo pokrite tržnice

Datum objave: 21. 11. 2017 8:00
Rok oddaje: 11. 12. 2017 10:00
Številka: 430-8/17

Občina Sodražica objavlja razpis za izdelavo pokrite tržnice

1. OPIS JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema postavitev objekta - paviljona za namen pokrite tržnice Sodražica.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu 'Popisi del', ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Naročnik razpolaga tudi z naslednjo projektno in drugo dokumentacijo, skladno s katero je potrebno izvesti predmetno javno naročilo:

· Gradbeno dovoljenje, št-351-30/2016-2 z dne 09.03.2016;
· Načrt arhitekture, PZI - projekt za izvedbo št. 072/2016 z dne 08.08.2016;

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli 'na enoto mere'.

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope.

2. VRSTA POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju 'ZJN-3'). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti se bodo vključila pogajanja.

3. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 04.11.2017 do 9:00.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

4. ROK ZA PREJEM PONUDB

11.12. 2017 do 10:00.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

5. VLOŽIŠČE

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

11.12.2017 ob 10:15 uri na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

7. SOFINANCIRANJE

Javno naročilo se skladno z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-129/2017/7 z dne 2.10.2017 sofinancira skladno z javnim pozivom LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE. Sredstva so bila odobrena za operacijo 'Pokrita tržnica Sodražica'.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=232139

Javni razpisi

Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Datum objave: 13. 11. 2017 7:00
Rok oddaje: 16. 11. 2017 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Datum objave: 19. 10. 2017 7:00
Rok oddaje: 24. 10. 2017 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis za stalnega spremljevalca učenca/učenke s posebnimi potrebami

Datum objave: 12. 10. 2017 0:00
Rok oddaje: 17. 10. 2017 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto stalnega spremljevalca učenca/učenke s posebnimi potrebami.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Datum objave: 4. 9. 2017 10:00
Rok oddaje: 30. 9. 2017 23:59
Številka:

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 za dijake in študente z dne, 4. 9. 2017, objavlja

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 za vlagatelje, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev ter višina štipendij.

2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta.

Štipendija se lahko dodeli:
- državljanom R Slovenije, ki imajo stalno bivališče v eni od občin, in sicer: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče
- vlagateljem, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let ter ob prvem vpisu v prvi letnik visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let
- vlagateljem, ki niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti
- vlagateljem, ki niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
- vlagateljem, ki imajo v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,1 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni učenci ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- vlagateljem, ki imajo v srednješolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 4,10 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni dijaki ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- vlagateljem, ki so maturanti z izjemnim splošnim uspehom (zlati maturanti).

3. VIŠINA SREDSTEV ŠTIPENDIJ

Višina sredstev namenjena vlagateljem znaša 4.000,00 EUR in se razdeli v naslednja deleža:
- 1.500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili osnovno šolo
- 2.500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje.

Štipendija za dijaka znaša 150,00 EUR/mesec in 250,00 EUR/mesec za študenta.

4. PORABA SREDSTEV IN RAZVRŠČANJE VLAGATELJEV

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, se v svoji skupini razvrstijo glede na izkazane rezultate in internega pravilnika, od najboljšega, do najslabšega rezultata.

Glede na razpoložljiva sredstva uprava fundacije dodeli dve enoletni štipendiji tistima vlagateljema, ki sta se v posamezni skupini najbolje razvrstila.

5. OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA

Obveznosti se uredijo s pogodbo o štipendiranju.

6. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Vlagatelj mora za uveljavljanje pravice do štipendije predložiti:
- izpolnjen obrazec vloge za uveljavljanje pravice do štipendije (obrazec je na voljo na sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje)
- originalno potrdilo o vpisu v izobraževalni program
- evropski življenjepis
- overjeno dokazilo šole o šolskem uspehu in dokazilo o nadarjenosti (za dijake) ter dokazila o izkazovanju uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- overjeno dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh (za študente).

Za dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, se štejejo spričevalo o poklicni oziroma splošni maturi oziroma diploma o opravljeni mednarodni maturi, iz katere je razvidno število točk, ki jih je kandidat dosegel na poklicni, splošni oziroma mednarodni maturi.

7. ODDAJA VLOGE IN ODLOČANJE

Vlogo, potrdilo o vpisu, življenjepis in dokazila vlagatelji pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Zadnji rok za oddajo vlog je 30. september 2017.

O dodelitvi štipendije bo fundacija odločila v roku 7 dni od ugotovitve popolnosti vseh prispelih vlog.

Vloga je popolna, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke.

Nepravočasno vložene vloge in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. O rešitvi vlog za štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni.

Informacije in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu uros.novak@univox.si


Kočevje, 4. september 2017


Uprava fundacije
Predsednik Uroš Novak

Javni pozivi

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Datum objave: 4. 8. 2017 10:00
Rok oddaje: 22. 8. 2017 10:00
Številka: 3523-1/17

Občina Sodražica obvešča svoje občane, da je objavljen javni razpis za oddajo enega neprofitnega stanovanja z naslednjo površino: 66,04 m2. Stanovanje se nahaja na Cesti Notranjskega odreda 16, v Sodražici.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v občini Sodražica.

Več informacij in obrazec vloge lahko dobite na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3 ali na spletni strani Občine Sodražica.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017

Datum objave: 3. 8. 2017 7:00
Rok oddaje: 4. 9. 2017 11:00
Številka: 410-8/17

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS št. 105/15, 12/17) objavlja

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017

Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je:
- sofinanciranje obnove sakralnih objektov, ki so vpisani v razvid sakralne dediščine,
- sofinanciranje gradnje sakralnih objektov, ki so nekoč že stali in bili kasneje porušeni,
- nakup opreme za potrebe objektov iz 1. in druge alineje,
na območju občine Sodražica v letu 2017.

Upravičenci
Upravičenci so registrirane verske skupnosti, ki so lastniki oz. upravljavci objektov sakralne dediščine na območju občine Sodražica.

Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški so: gradbeno-obrtniška in restavratorska dela na objektih sakralne dediščine, nakup opreme za potrebe objektov, ki so predmet tega javnega poziva. Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja so računi izvajalca del.

Kriteriji za dodelitev sredstev
Prednost pri sofinanciranju imajo objekti, ki so razglašeni za kulturni spomenik, oz. objekti, na katerih bi z opustitvijo obnovitvenih del nastala težko popravljiva škoda. Višina sofinanciranja bo odvisna od skupne vrednosti prijavljenih projektov in se določi s sklepom Komisije. Merila so določena v razmerju, ki se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto vseh upravičenih vlog, glede na vrednost upravičenih stroškov. Vse prispele vloge bo pregledala in ovrednotila tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.

Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena v Proračunu Občine Sodražica za leto 2017, proračunska postavka 18036, konto 4310002, in znaša 4.000 EUR.

Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega poziva. Vlogo je potrebno posredovati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako 'Prijava na poziv - sakralni objekti'. Na kuverti mora biti jasno naveden tudi naslov vlagatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na sedež Občine Sodražica do 4. 9. 2017 do 11. ure.

Informacije
Za dodatne informacije glede poziva se obrnite na Darjo Vetrih, e-naslov: darja.vetrih@sodrazica.si ali 01 83 71 005.

Datum: 3. 8. 2017
Št. zadeve: 410-8/17

Občina Sodražica

Javni razpisi

Razpis za predmetnega učitelja matematike in tehnike

Datum objave: 18. 7. 2017 7:00
Rok oddaje: 21. 7. 2017 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto za predmetnega učitelja matematike in tehnike.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javna naročila

Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica

Datum objave: 26. 6. 2017 0:00
Rok oddaje: 1. 8. 2017 12:00
Številka: 430-7/17

Predmet javnega razpisa je: 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021', s sklenitvijo pogodbe za obdobje 4-ih let, po naslednjih razpisanih sklopih:
SKLOP 1:
1. relacija Podklanec 22 - Podklanec AP - Sodražica
1.1. relacija Podklanec 15 - Podklanec avtobusna postaja
2. relacija Globel - Žimarice - Sodražica

SKLOP 2:
3. relacija Zapotok, križišče Mali Zapotok - Zapotok - Sodražica
4. relacija Vinice - Male Vinice -Lipovšica -Zamostec - Zamostec Podgora - Sodražica

SKLOP 3:
5. relacija Preska - Sodražica

SKLOP 4:
6. relacija Gora (vasi Janeži, Kržeti, Kračali, Petrinci, Betonovo) - Sodražica

Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:
• rok pričetka: s tekočim šolskim letom 1. 9. 2017
• rok zaključka: 30. 6. 2021.

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil na ali preko se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2. ROK ZA PREJEM PONUDB
1. 8. 2017 do 12:00.

3. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
1. 8. 2017 ob 13:00 uri, na lokaciji: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Več o razpisu na portalu javnih naročil:
Oznaka naročila je JN006322/2017-B01.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=211653

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

Datum objave: 23. 5. 2017 7:00
Rok oddaje: 6. 6. 2017 10:00
Številka: 330-2/17

Občina Sodražica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 105/2015 in 12/2017)

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017 v višini 1.500,00 EUR. Sredstva se dodelijo ustanovam in društvom, ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja.

2. Upravičenci do finančnih sredstev so pravne osebe (ustanove in društva), ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja. Prijavitelj mora imeti sedež na območju Občine Sodražica ali območje Občine Sodražica s svojim delovanjem pokriva.

3. Program se mora izvajati na območju Občine Sodražica, vendar morajo biti udeleženci prijavljenega programa večina iz Občine Sodražica.

4. Upravičeni stroški programa so:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane s kmetijskimi dejavnostmi,
- drugi materialni stroški, ki so nastali v zvezi z izvajanjem programa.

5. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.

6. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. V roku prispele prijave bo komisija vrednotila na podlagi naslednjih kriterijev:
1. udeleženci programa
a) osnovnošolska mladina 10 točk
b) uporabniki do 40 let 5 točk
c) uporabniki nad 40 let 3 točke

2. vsebina programa
a) učni program 10 točk
b) preventivni program 5 točk

3. izvajalci programa
a) partnerstvo dveh ali več izvajalcev 5 točk
b) prijavitelj program izvaja sam 0 točk

4. dolgoročni pomen za razvoj kmetijstva v občini Sodražica
a) velik 5 točk
b) opazen 3 točke
c) neopazen 0 točk

7. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si

8. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 06. 06. 2017 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - KMETIJSTVO 2017'.

9. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 10-ih dneh po obravnavi vlog.

10. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.

11. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačajo na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila, najkasneje do 30.11.2017. Zahtevek upravičenca bo moral vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun in potrdilo oz. dokazilo o plačanem računu),
- druga dokazila (poročilo oz. dokazilo o opravljenem usposabljanju)

Občina Sodražica

 

Arhiv