Predpisi v pripravi

Javna objava proračuna Občine Sodražica za leto 2018

V skladu z 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011) javno objavljamo predlog:

Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

Obrazložitve proračuna Občine Sodražica za leto 2018

Splošni del proračuna Občine Sodražica za leto 2018

Posebni del proračuna Občine Sodražica za leto 2018

Načrt razvojnih programov 2018-2021

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2018

Kadrovski načrt občinske uprave Občine Sodražica za leto 2018

ki je bil obravnavan na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Sodražica dne 01. 03. 2017.

Javna objava bo trajala od 02. do 20. 03. 2017.

V času javne objave lahko vsi zainteresirani posredujejo pisne pobude k predlogu proračuna za leto 2018 v tajništvo občine Sodražica ali na elektronski naslov obcina@sodrazica.si